Statuss:
Noslēdzies
elfla
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Smiltenes novada dome, sadarbības partneris SIA “Smiltenes NKUP”
 • Projekta mērķis: Palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas.
 • Projekta realizācijas laiks: 24 mēnešu laikā
 • Projekta finansējums: 
  • Projekta kopējās plānotās izmaksas 2 711 823,11 EUR.
  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 195 391,68 EUR
 • Projekta aktivitātes: 
  • Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, paredzēts pārbūvēt Celtnieku, Limbažu un Gaujas ielas posmus, ar kopējo garumu 1,17 km, kā arī veikt Limbažu ielas 8 teritorijas degradētās teritorijas sakārtošanu un ražošanas ēkas izbūvi, ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pieslēguma izveidošanu, ārējo elektrisko tīklu, apgaismojuma pārbūvi, u.c.
  • Limbažu iela (posms no Rīgas ielas līdz Gaujas ielai)
  • Celtnieku iela un Gaujas iela (posms no pilsētas robežas līdz Valmieras ielai)
  • Pārbūvēti Celtnieku, Limbažu un Gaujas ielas posmi, ar kopējo garumu 1,17 km.
 • Projekta teritorija: Limbažu ielas 8 degradētās teritorijas sakārtošana un ražošanas ēkas izbūve, ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pieslēguma izveidošana, ārējo elektrisko tīklu, apgaismojuma pārbūve, u.c.
 • Galvenie rādītāji: Projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks:
  • radītas 64 jaunas darba vietas;
  • veiktas nefinanšu investīcijas vismaz 748 446.00 EUR apmērā;
  • atjaunota degradētā teritorija 3.93 ha platībā
 • Pievienotie dokumenti:
fd