Statuss:
Noslēdzies
ape
 • Projekta programma, prioritāte, aktivitāte: Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam rīcības virziens – RV3.3.: Labiekārtotas sabiedriskās nozīmes teritorijas un objekti un uzdevums: U3.3.4: Sekmēt kultūrvēsturisko objektu atjaunošanu un uzturēšanu. Valsts kultūrkapitāla fonds, Kultūras mantojums
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Smiltenes novada dome
 • Par projektu atbildīgā(s) persona(s): Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Zelma Mičule  
 • Iesniegšanas, apstiprināšanas, vienošanās parakstīšanas datumi: Līgums par projekta līdzfinansēšanu parakstīts 2017. gada 12.jūnijā.
 • Projekta mērķis: Projekta ilgtermiņa mērķis ir saglabāt un aizsargāt kultūrvēsturiskās vērtības. Projekta īstermiņa mērķis ir izstrādāt restaurācijas projektu, pirms tam veikt arhitektoniski māksliniecisko izpēti, lai turpmāk varētu plānot Bērensa kapličas restaurāciju.  
 • Projekta īstenošanas laiks un ilgums: 2017. gada jūnijs līdz 2017. gada decembris
 • Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
  • Projekta kopējās izmaksas 4833,95 EUR
  • Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 4000,00 EUR
  • Pašvaldības līdzfinansējums 833,95 EUR  
 • Projekta aktivitātes:
  • Arhitektoniski mākslinieciskās izpēte Bērensa kapličai
  • Restaurācijas projekta izstrāde Bērensa kapličai
 • Pievienotie dokumenti:
  • 03.11.2017.