Statuss:
Noslēdzies
elfla
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā. 
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
  • Jaunatnes starptautisko projektu aģentūra;
  • Sadarbības partneris – Smiltenes novada pašvaldība
 • Projekta mērķis: Attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
 • Projekta īstenošanas laiks un ilgums: No 2016.gada 17. jūnija līdz 2021.gada 31.oktobrim
 • Projekta finansējums:
  • Kopējais pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums – 73517,43 EUR
 • Projekta atbalstāmās darbības:
  • Mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā:
  • 1.mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un konsultēšana, t.i.;
  • 2.mērķa grupas jaunieša profilēšana un konsultēšana;
  • 3. mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas izstrāde vai karjeras konsultācija;
  • 4. mērķa grupas jaunieša karjeras konsultācijas virzībai uz VIAA vai NVA īstenotajiem Jauniešu garantijas projekta pasākumiem, ja jaunietis pēc profilēšanas un konsultācijām ar programmas vadītāju ir gatavs nekavējoties tajos iesaistīties;
  • 5. atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām;
  • 6. informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana;
 • Projekta nosacījumi: Pieejamā sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota vai projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits – 47.
 • Projekta aktivitātes:
  • 1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
  • 2. Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences;
  • 3.  Noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
  • 4.  Īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
  • regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
  • formālās un ikdienas mācīšanās,
  • speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. C., izņemot ārstniecības personālu),
  • dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
  • brīvprātīgā darba aktivitātes,
  • iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
  • profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
  • iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
 • Publicitāte: