Statuss:
Noslēdzies
elfla
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: 2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”.
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Smiltenes novada dome
 • Projekta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
 • Projekta īstenošanas laiks un ilgums: 2017. gada 1. aprīlis – 2020.gada 30.augusts
 • Projekta finansējums: 
  • Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.
  • Karjeras atbalsta pasākumu izmaksas: 
  • 2016./2017. m.g. uz izglītojamo 6,50 EUR;
  • 2017./2018. m.g. uz izglītojamo 10, 00 EUR
 • Projekta aktivitātes:
  • 1) “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.
  • 2) “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.
 • Projekta teritorija:
  • Iesaistītās izglītības iestādes:
   • Smiltenes vidusskola 1.– 12. klašu skolēni
   • Blomes pamatskola 1. – 9. klašu skolēni
   • Palsmanes pamatskola 1. – 9. klašu skolēni
  • Neiesaistītās izglītības iestādes:
   • Variņu pamatskola 7. – 9. klašu skolēni
   • Grundzāles pamatskola 7. – 9. klašu skolēni
   • Bilskas pamatskola 7. – 9. klašu skolēni
 • Galvenie rādītāji:
  • 19 karjeras attīstības atbalsta pasākumi 2016./2017. m.g.
  • 44 karjeras attīstības atbalsta pasākumi 2017./2018. m.g.
sk