Statuss:
Noslēdzies
elfla
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot egradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Smiltenes novada dome
 • Par projektu atbildīgā(s) persona(s):
  • Saimnieciskās nodaļas vadītāja I.Sausā
  • Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs A.Lapiņš
 • Projekta mērķis: Projekta mērķis – veicot autoceļa Jaunpriedaines-Spicieri transporta infrastruktūras uzlabošanu, radīt šim autoceļam piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
 • Projekta aktivitātes: Paredzēts pārbūvēt autoceļu 1,287 km garumā, tai skaitā ceļa pamata konstruktīvo kārtu izbūve un karstā asfalta seguma ieklāšana, virsūdeņu novadīšanas sistēmu izbūve, aprīkojuma uzstādīšanu, u.c.
 • Projekta realizācijas laiks: Līdz 31.12.2017.
 • Projekta izmaksas:
  • Projekta kopējās izmaksas – 610 474.23 EUR
  • ERAF finansējums 495503.22 EUR, 85% no attiecin. izmaksām,
  • Pašvaldības finansējums 15 % no attiecināmām izmaksām, neattiecināmās izmaksas
 • Projekta teritorija: Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, pašvaldības autoceļš “Jaunpriedaines – Spicieri”
 • Galvenie rādītāji: Rekonstruēts autoceļš Jaunpriedaines – Spicieri 1,287 km garumā, tā nodrošinot degradēto teritoriju revitalizāciju un atgriešanu ekonomiskajā apritē:
  • atbalstītajā teritorijā esošo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (faktiskajās cenās, euro) –  3 344 689 EUR;
  • jaunizveidoto darba vietu skaits atbalstītajās teritorijās – 17;
  • atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu (bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas), individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās (kopējā atjaunotā zemes platība) – 5 ha.
 • Pievienotie dokumenti:
  • 04.04.2017.
  • 05.10.2017.