Statuss:
Noslēdzies
elfla
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, SAM 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir)    Finansējuma saņēmējs – Valsts izglītības satura centrs. Sadarbības partneris – Smiltenes novada dome.
 • Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
 • Projekta īstenošanas laiks un ilgums: Līdz 2019.gada 31.maijam
 • Projekta finansējums: 
  • Projekta kopējās izmaksas – 88327,23 EUR
  • valsts budžeta mērķprogrammas finansējums 88327,23  EUR, 100%.
 • Projekta aktivitātes:
  • 1) Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana).
  • 2) Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.
 • Projekta teritorija: Smiltenes vidusskola, Palsmanes pamatskola
 • Galvenie rādītāji: Projekta īstenošanas rezultātā vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai – ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.
 • Publicitāte:

Kopš 29.09.2018. (pastāvīgi)