Statuss:
Noslēdzies
sr
 • Projekta programma: Infrastruktūra un pakalpojumi, 3.5.prioritāte „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.1.pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”, 3.5.1.2.aktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”, 3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai: 
  • Vidēja termiņa prioritāte 3: Droša un pievilcīga dzīves un darba vide
  • Rīcības virziens 3.2: Sakārtota vides infrastruktūra
  • Uzdevums 3.2.3: Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas, šķirošanas infrastruktūras attīstību
  • Pasākums 3.2.3.2. Bijušo izgāztuvju rekultivācijas pasākumi
 • Projekta iesniedzējs: Smiltenes novada dome
 • Projekta mērķis: 
  • Izgāztuve ir I kategorijas, tā ir reģistrēta Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā 2004.gadā, Nr.9415/3371. Pēc Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam, Smiltenes novada Palsmanes pagasta Izgāztuve „Kangarkalni” plānots veikt rekultivāciju.
  • Projekta mērķis ir panākt, lai rekultivētā izgāztuve pilnībā atbildīs Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām. 
 • Projekta aktivitātes: Atkritumu izgāztuves rekultivācija veikta 1,01 ha platībā un sakopta izgāztuvei piekļautā teritorija 2,98 ha platībā, 1,09 ha veikta teritorijas apzaļumošana iesējot zālāju.  Objektā izvietots gruntsūdeņu monitoringa tīkls ar trim aprīkotiem novērojumu urbumiem, veikts gruntsūdeņu stāvokļa novērtējums. Izveidotais monitoringa tīkls paredzēts arī, lai turpmākajos gados varētu sekot gruntsūdens piesārņojuma līmenim un tā kvalitātei.
 • Projekta realizācijas laiks: 21.01.2013.-21.09.2014.
 • Projekta izmaksas:
  • Kopējais finansējums 60892.59EUR
  • Attiecināmās izmaksas 60302.98EUR
  • Kohēzijas fonda līdzfinansējums 51257.53EUR
  • Pašvaldības līdzfinansējums 9635.06EUR
 • Pievienotie dokumenti: