Par ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtību

 • Likuma  “Par autoceļiem” 3. pantā noteikts ceļu iedalījums – visi Latvijas autoceļi pēc to nozīmes iedalāmi:
  • valsts autoceļos;
  • pašvaldību ceļos;
  • komersantu ceļos;
  • māju ceļos.
 • Pašvaldību ceļi (arī ielas) ir uzskaitīti pašvaldības grāmatvedības bilancē un pamatā tiek uzturēti par mērķdotāciju, kas ir speciāli piešķirti naudas līdzekļi no valsts budžeta.
 • Mērķdotācijas saņemšanas priekšnosacījums ir pašvaldības ceļu reģistrācija VSIA “Latvijas valsts ceļi”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”, pēc administratīvi teritoriālās reformas izveidotajām pašvaldībām ir jāveic pašvaldības ceļu pārreģistrācija VSIA “Latvijas valsts ceļi” līdz 2025. gadam, Smiltenes novadam noteiktais termiņš bija 2023. gads.
 • Pēc noteikumiem pašvaldība bija tiesīga ceļus iekļaut jaunajā reģistrā ar nosacījumu, ka pašvaldībai pieder zeme zem ceļa vai pašvaldības ceļš uz citām personām piederošas zemes ticis reģistrēts kā inženierbūve Valsts zemes dienestā. Līdz ar to, teritorijās, kur pašvaldības ceļi atradās uz citā personām piederošas zemes, Smiltenes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa gatavoja pašvaldības ceļu inženierbūvju deklarācijas un veica to reģistrāciju Valsts zemes dienestā.
 • Atgādinām visiem zemes īpašniekiem, ka:
  • inženierbūves reģistrācija uz deklarācijas pamata nemaina zemes kadastrālo vērtību;
  • inženierbūve netiek reģistrēta zemesgrāmatā;
  • informāciju par inženierbūvi Valsts zemes dienestā varēs dzēst vai datus par to grozīt uz jaunas deklarācijas pamata, ja tam būs pamatots iemesls, piemēram, konstatēta neatbilstība inženierbūves parametros – garums, platums, konstatēta inženierbūves neesamība dabā;
  • zemes īpašniekam un pašvaldībai nākotnē ir tiesības  par zemes zem ceļa vai ielas atsavināšanu. Pašvaldībai to atsavina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 • Ja uz zemes īpašnieku iebildumu pamata Valsts zemes dienestā tiks dzēsta reģistrētā inženierbūve:
  • inženierbūves neesamība nozīmēs to, ka šis ceļš būs jāizslēdz no šobrīd spēkā esošajiem pašvaldības ceļu sarakstiem un jāizslēdz no pašvaldības bilances;
  • ar 2024. gadu pašvaldībai būs jāpārtrauc šo ceļu uzturēšana. Tas nozīmē, ka netiks veikta sniega tīrīšana ziemā, ceļu greiderēšana un nomaļu apļaušana vasarā, kā arī netiks veikti citi darbi saistībā ar konkrētā ceļa uzturēšanu, būtībā visi darbi, kas saitīti ar konkrētā ceļa uzturēšanu, paliks tikai un vienīgi zemes īpašnieku pārziņā.

Par pašvalības ielu un ceļu sarakstu

 • Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē 2023. gada 21. decembrī apstiprināts pašvaldības ielu un ceļu saraksts un  reģistrēts VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.  

Kopā Smiltenes novada pašvaldības pārziņā ielas un ceļi ir 629,31 km garumā, no tiem 118,75 km ir ielas, 510,56 km ceļi.