Smiltenes novada pašvaldības budžets balstīts uz Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam, kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes par pamatu izvirzot trīs attīstības virzienus – sabiedrību, uzņēmējdarbību, publisko infrastruktūru un pakalpojumus. 

Smiltenes novada pašvaldības budžets nodrošina pašvaldības autonomo un brīvprātīgo funkciju izpildi, visu esošo pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darbību, pašvaldībai piederošo nekustāmo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī būtisku pašvaldības investīcijas objektu realizēšanu visā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības budžets tiek iedalīts pamatbudžetā un speciālajā budžetā, kurā tiek iekļauti ziedojumi un dāvinājumi. Pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets veidots pēc naudas plūsmas principa un sastādīts, pamatojoties uz Ministra kabineta noteikumiem par funkcionālo kategoriju uzskaiti un pašvaldības normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju.

2024. gada 21. februārī domes sēdē ar 11 deputātu balsīm “par” un 2 balsīm “pret” pieņemts Smiltenes novada pašvaldības budžets 2024. gadam. Pašvaldībai šis ir bijis sarežģītākais budžets, taču rezultātā tas pieņemts sabalansēts, turpinot infrastruktūras sakārtošanu, saglabājot atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām un nodrošinot visu funkciju izpildi.

Pamatbudžetu veido Smiltenes novada pašvaldības un iestādes – Gatartas pansionāta – budžets. Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti  38 283 836 eiro apmērā, izdevumi funkciju nodrošinātai  – 41 131 039 eiro. Izdevumu finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontos, kas ir 2 847 203 eiro. Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumi plānoti 37,5 miljonu jeb 37 542 836 eiro apmērā, Gatartas pansionāta – 741 000 eiro. Pašvaldības izdevumi plānoti 40,3 miljoni jeb 40 368 329 eiro, Gatartas pansionātam – 762 710 eiro.  

SNP budžets kopsavilkums 2024

Galvenās 2024. gada prioritātes:

 • iesākto un jaunu investīciju projektu finansēšana;
 • pašvaldības ceļu sakārtošanas īstenošana;
 • skolu tīkla attīstība;
 • energoefektivitāti veicinoši pasākumi;
 • sociālo pakalpojumu ieviešana;
 • atalgojuma palielināšana darbiniekiem atbilstoši budžeta līdzekļiem.

Pašvaldībai šī gada budžeta plānošana bija sarežģīta. To ietekmē minimālās algas celšana, pedagogu mēneša darba algas likmes par 12,2% un pirmsskolas skolotāju darba likmes par 23,1% paaugstināšana, aizdevuma procentu pieaugums, energoresursu sadārdzināšanās, skolu reorganizācija, sociālo pakalpojumu ieviešanas izmaksas.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš sēdē uzsvēra, ka šis ir vissarežģītākais budžets līdz šim: “Bija liels izaicinājums, lai sagatavotu sabalansētu budžetu 2024. gadam. Pašvaldības iestādēm par 10 % ir samazinājums izdevumiem ieceru īstenošanai. Budžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļiem pieaug nedaudz vairāk par vienu miljonu eiro, taču izdevumi pārsniedz iespējas, ko ietekmē minimālās algas un pirmsskolas pedagogu algu paaugstināšana, sociālo pakalpojumu ieviešana. Samazinājusies ir dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda. Kopumā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, budžets bija ar mīnuss zīmiVairākkārt iestādes un struktūrvienības pārskatīja prioritātes un optimizēja izdevumus, tai skaitā mazinātas darbinieku amatu slodzes, lai pieņemtu sabalansētu budžetu. Daudz izaicinājumu ir vēl priekšā, lai spētu pildīt 2024. gada budžetu, tā ieņēmumu daļu un turpināt īstenot projektus novada attīstībai.”

Šogad pašvaldība turpinās infrastruktūras sakārtošanu, iekļaujot budžetā pašvaldības autoceļu tiltu pārbūvi, skolu infrastruktūras pilnveidi, pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošanu un citus lielākus un mazākus projektus. Šie pasākumi tiks īstenoti, gan izmantojot pašvaldības budžetu, gan Eiropas Savienību (turpmāk ES) struktūrfondu līdzekļus. Plānots arī veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību, realizējot projektus Smiltenē, Raunā un Apē. Plānots īstenot vairākas videi draudzīgās aktivitātes gan starptautisku projektu, gan ar valsts programmu finansējumu ietvaros, piemēram, LED gaismekļu uzstādīšana ielu apgaismojumā. Budžetā ir iekļauti arī projekti, lai nodrošinātu arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, stiprinot ģimenes vērtības, sociālo drošību, pilsētvides attīstību un sociālo pakalpojumu sniegšanu.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta kopējie ieņēmumi (nav iekļauta Gatartas pansionāta daļa) plānoti  37 542 836 eiro. Lielāko ieņēmumu daļu veido valsts budžeta transferti – 16 693 078 eiro jeb 44,5%, tos veido valsts un citu pašvaldību mērķdotācijas, kas paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem. Otru lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodokļi – 14 347 550 eiro jeb 38,2 %. Tad seko iestādes ieņēmumi: 2 530 596 eiro jeb 6,7%, ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 2 009 559 eiro jeb 5,4 %, īpašuma nodokļi – 1 369 190 eiro jeb 3,6% – un citi ienākuma veidi.  

SNP budžeta ieņēmumi 2024

IZDEVUMI

Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada kopējie izdevumi (nav iekļauta Gatartas pansionāta daļa, Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas) plānoti 40 368 329 eiro apmērā. Finansēšanas daļu veido naudas līdzekļu atlikums – 2 825 493 eiro.

SNP budžeta izdevumi 2024

Lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītības nodrošināšanai – 19 459 969 eiro jeb 48%. Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās, speciālās, profesionālas ievirzes un interešu izglītības iestāžu izdevumi (tai skaitā pedagogu atlīdzība, mācību līdzekļu iegāde, remontdarbi). Tāpat ietver izdevumus par izmitināšanas un pārvadājumu pakalpojumiem, izglītojamo ēdināšanu, dotācijas brīvpusdienām un līdzfinansējums izglītības projektu realizēšanai. Pirmsskolas izglītībai plānoti 4 205 545 eiro, pamatizglītībai un vispārējai izglītībai 6 588 414 eiro, interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu finansēšanai 2 267 554, skolēnu ēdināšanas pakalpojumiem 1 529 063 eiro, skolēnu pārvadājumiem 264 007, izglītības projektiem 1 279 104 eiro apmērā. Lielākie projekti:

 • “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā”;
 • “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana (Raunas pamatskola, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola)”;
 • “Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde skolēnu pārvadāšanai”;
 • “Erasmus+” projekti skolām.

Nākamā lielākā izdevumu pozīcija ir vispārējie valdības dienesti – 4 651 550 eiro jeb 12%. Tie ir Smiltenes novada pašvaldības Centrālas administrācijas, klientu apkalpošanas centru un pagastu pārvalžu izdevumi, projektu īstenošanas, Eiropas parlamenta vēlēšanu un  parakstu vākšanu izmaksas, arī procentu izdevumi par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu finansēšanu. Smiltenes novada pašvaldības Centrālai administrācijai plānoti 2 470 692 eiro, klientu apkalpošanas centriem 110 887 eiro, pagastu pārvaldēm 700 796 eiro, projektiem 43 200 eiro, procentu izdevumiem par aizņēmumiem plānoti 1 231 925 eiro. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām ir 11,4%.

Trešo lielāko izdevumu daļu veido sociālā aizsardzība – 4 235 906 eiro jeb 10%. Šie līdzekļi paredzēti Sociālajam dienestam, Bāriņtiesai, Bērnu un ģimenes atbalsta centram, sociālās aprūpes centram “Trapene”, sociālajiem pabalstiem, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem. Subsīdijām un dotācijām plānoti 26 031 eiro, sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 1 437 708 eiro, sociālās aizsardzības projektiem plānoti 404 986 eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānots izlietot 4 018 058 eiro jeb 10% no kopējiem izdevumiem, kurus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, ielu apgaismošana, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi un līdzfinansējums projektu realizēšanaiTeritoriju attīstībai plānoti 3 031 307 eiro, ielu apgaismošanai 338 565 eiro, projektiem 648 186 eiro. Lielākie plānotie darbi un projekti: 

 • “Centrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Smiltenes pilsētas prioritārajās teritorijās (Veldes un Pilskalna ielas)”;
 • “Telpu pārbūve “Pašvaldības mājā”, Bilskas pagastā”;
 • “Angāra projektēšana un būvniecība, būvuzraudzība, laukuma sagatavošana, piebrauktuves asfaltēšana saimniecības vajadzībām Virešu pagasta pārvaldei”;
 • “Raunas pagasta Parka ielas katlu mājas centrālā apkures katla AK 2000 priekškurtuves remonts”;
 • “Apgaismojumu tīklu būvniecība un būvuzraudzība Smiltenes pagasta Brutuļu ciemā”;
 • “Palsas ielas, Grundzāles pagastā apgaismojuma izbūves tehniskais projekts un būvniecība”;
 • “Drustu kapsētas digitalizācija”;
 • “Pašvaldības ēkas Tirgus ielā 5, Apē, energoefektivitātes uzlabošana”;
 • “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”;
 • “Inženiertīklu izbūve Pļavas ielā, Smiltenē”;
 • “Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi, Dārza iela 11, Smiltenē”.

Atpūta, kultūra un reliģija (tai skaitā sports) funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 9% jeb 3 592 469 eiro. Budžeta sadaļā ietilps finansējums Kultūras un tūrisma pārvaldei, kultūras centriem, tautas, saieta namiem 1 188 625 eiro, novada amatiermākslas kolektīviem 191 305 eiro, bibliotēkām 528 913 eiro, muzejiem un lietišķās mākslas studijai 234 428 eiro. Sporta pārvaldei, sporta kompleksiem un zālēm, atpūtas un sporta pasākumu izdevumiem 484 722 eiro. Projektu īstenošanai plānoti 677 947 eiro. Lielākie plānotie projekti ir Raunas pilsdrupu renovācija, Bormaņmuižas parka teritorijas sakārtošana un pastaigu takas izveide, Jāņukalna attīstība, Smiltenes publiskās ārtelpas attīstība (bērnu laukums, skeitparks), atpūtas vietas ierīkošana Raunas Staburaga teritorijā.

Ekonomiskai darbībai pamatbudžetā plānoti 2 858 949 eiro jeb 7% no kopējiem izdevumiem. Šie izdevumi paredzēti vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Projektiem plānoti 365 806 eiro (lielākie no tiem ir Viedrades kvartāla attīstība, Apes un Raunas industriālo parku projektēšana, Rūpniecības ielas Smiltenē rekonstrukcija), pašvaldības autoceļiem paredzēts 2 177 492 eiro, Būvvaldei 173 139 eiro, Tūrisma informācijas centram 95 913 eiro, līdzfinansējums uzņēmējdarbības attīstībai 21 468 eiro.  

Vides aizsardzībai plānoti 3% jeb 1 142 080 eiro. Šajos izdevumos ietilpst teritoriju kopšana, tas ir, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošana, vides piesārņojuma novēršana, kā arī līdzfinansējums divu projektu īstenošanai.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi  281 161 eiro apmērā, tos veido Smiltenes novada Pašvaldības policijas izdevumi. Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 128 187 eiro, tas ir finansējums septiņu pagastu feldšeru punktu uzturēšanai.

Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām

Pašvaldība arī šogad turpinās īstenot dažādas atbalsta pasākumus ar mērķi nodrošināt līdzfinansējumu iedzīvotāju iniciatīvu, uzņēmēju ideju īstenošanai, kā arī līdzdalības veicināšanai dažādās aktivitātēs. Zemāk apkopots saraksts ar pašvaldības līdzfinansējuma konkursiem un pasākumiem:

 • līdzdalības budžeta projektu konkurss – 20 000 eiro;
 • līdzfinansējums uzņēmējdarbības attīstībai, ideju konkurss “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” – 21 468 eiro;
 • projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām – 16 000 eiro;
 • konkurss kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu īstenošanai – 22 032 eiro;
 • atbalsts individuālajiem sportistiem un sporta biedrībām – 91 716 eiro;
 • dotācijas reliģiskām organizācijām – 5 000 eiro;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošana – 12 000 eiro;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumi – 2 500 eiro;
 • nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai – 23 180 eiro;
 • nekustamā īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve – 4 000 eiro;
 • atbalsts latvāņu apkarošanai – 3 000 eiro;
 • sociālās aizsardzības pasākumi (dotācijas nevalstiskajām organizācijām) – 26 031.

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2/24 "Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" 

2023. gada  29. martā atklātā Smiltenes novada pašvaldības domes deputātu balsojumā tika apstiprināts jaunais, 2023. gada Smiltenes novada pašvaldības budžets. Pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi plānoti 33 553 814 EUR, kopējie izdevumi plānoti 41 408 594 EUR, finansēšanas līdzekļi 7 854 780 EUR, t.sk.:

 • Smiltenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumi plānoti 32 889 774 EUR, izdevumi plānoti 40 728 392 EUR, finansēšanas līdzekļi 7 838 618 EUR;
 • Gatartas pansionāta budžeta ieņēmumi plānoti 664 040 EURizdevumi plānoti 680 202 EUR, finansēšanas līdzekļi 16 162 EUR.

Smiltenes novada pašvaldības 2023.gada budžets arī šogad balstīts uz Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035.gadam, kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes, par pamatu izvirzot trīs attīstības virzienus – sabiedrību, uzņēmējdarbību, publisko infrastruktūru un pakalpojumus. Pašvaldība šogad turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba vietu radīšanu, tai skaitā tiks paredzēti līdzekļi vairāku vērienīgu investīciju projektu projektēšanas uzsākšanai un turpināšanai (Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā (DI), Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība, Inženiertīklu izbūve Pļavas ielā, Smiltenē u.c.). Par šī gada budžeta līdzekļiem pašvaldība turpinās īstenot pasākumus, kas uzlabos novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, stiprinās ģimenes vērtības, spēcinās iedzīvotāju sociālo un fizisko nodrošinājumu, attīstīs pilsētvidi un nodrošinās nepieciešamo pakalpojumu pieejamību. Kā galvenās prioritātes budžetā noteiktas – iesākto investīciju projektu finansēšana, jaunu investīciju projektu finansēšana, ja projektiem tiek piesaistīts publiskais (ES, Valsts) finansējums, izglītības un izaugsmes iespēju nodrošināšana novada izglītības iestādēs un sociālais nodrošinājums.

SNP budžata ieņēmumi un izdevumi 2023

Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumi

Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumi plānoti 32 889 774 EUR. Lielāko ieņēmumu daļu veido valsts budžeta transferti – 13 732 105 EUR jeb 42%, ienākuma nodokļi – 12 651 458 EUR jeb 39%, iestādes ieņēmumi – 2 184 270 EUR jeb 7% un pārējie ieņēmumi.

Smiltenes novada pašvaldības izdevumi

Smiltenes novada pašvaldības izdevumi plānoti 40 728 392 EUR. Izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības tiek iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās. Lielāko budžeta izdevumu daļu veido izglītība – 16 507 569 EUR jeb 41%, sociālā aizsardzība – 7 895 160 EUR jeb 19%, atpūta, kultūra un reliģija – 4 249 290 EUR jeb 10%, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 4 107 440 EUR jeb 10%, vispārējie valdības dienesti – 3 874 174 EUR jeb 10%, ekonomiskā darbība – 2 478 286 EUR jeb 6% un pārējie izdevumi.

Tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītības nodrošināšanai 16 507 569 EUR jeb 41%.  Šo izdevumu daļu veido pirmsskolu izdevumi, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem, kā arī līdzfinansējums izglītības projektu realizēšanai. Nozīmīgākie plānotie darbi:

 • Telpu remonts Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā – 256 042 EUR;
 • Palsmanes pamatskolas kosmētiskais remonts – 57 951 EUR.

Nākamā lielākā izdevumu pozīcija šogad plānota sociālajai aizsardzībai – 7 895 160 EUR jeb 19 %. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociālajiem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā un citiem sociālo pakalpojumu izdevumiem.

Atpūtas, kultūras un reliģijas funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 4 249 290 EUR jeb 10 %. Šo budžeta daļu veido sporta pārvaldes, atpūtas un sporta pasākumu, bibliotēku, muzeju, kultūras un tūrisma pārvaldes un kultūras namu izdevumi. 2023.gadā Smiltenes novada pašvaldība piedalīsies Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 4 107 440 EUR jeb 10 %. Šo budžeta daļu veido teritoriju attīstība, ielu apgaismošana, projekti. Nozīmīgākie plānotie darbi:

 • Pašvaldības īpašuma ēkas “Muižkungi” Gaujienas pagastā sakārtošana – 84 022 EUR;
 • Apgaismojuma tīklu izbūve Galdnieku, Ķiršu, Dakteru, Jaunā ielā, Smiltenē – 76 244 EUR.

Vispārējiem valdības dienestiem budžetā plānoti 3 874 174 jeb 10 %. Līdzekļi paredzēti Smiltenes novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, klientu apkalpošanas centriem, pagastu pārvaldēm.

Ekonomiskajai darbībai plānoti 2 478 286 EUR jeb 6%. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido finansējums vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam, pašvaldības autoceļu uzturēšanai. Pašvaldības autoceļiem prioritārā kārtībā – kapitālajam remontam un rekonstrukcijai plānoti 543 311 EUR.

Vides aizsardzībai plānoti 1 172 639 EUR jeb 3%. Šo budžeta daļu veido atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu apsaimniekošana, vides piesārņojuma novēršana.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti 294 452 EUR jeb 1 %, tos veido Smiltenes novada Pašvaldības policijas izdevumi.

Veselības aprūpei plānoti 149 382 EUR. Finansējums plānots 7 pagastu feldšeru punktiem.

Pašvaldības budžeta izdevumu struktūrā projektu īstenošanai plānoti 6 709 731 EUR. Sociālās aizsardzības projektiem plānoti 4 565 871 EUR jeb 68%, atpūtai, kultūrai un reliģijai 922 050 EUR jeb 14%, ekonomiskai darbībai 479 043 EUR jeb 7%, izglītībai 274 434 EUR jeb 4%, vides aizsardzībai 263 614 EUR jeb 4%, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 182 639 EUR jeb 3%, vispārējiem valdības dienestiem 22 080 EUR.

Nozīmīgākie plānotie projekti:

 • Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā – Deinstitucionalizācija – 3 985 468 EUR;
 • Vidzeme iekļauj! – 553 044 EUR;
 • Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē – 249 530 EUR;
 • Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Staburags – 154 929 EUR;
 • Centrālās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Grotūža ciemā – 110 000 EUR;
 • Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā (StoPWa) – 108 685 EUR;
 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā – 96 951 EUR;
 • Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem – 85 199 EUR;
 • Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība – 88 783 EUR;
 • Green Palette – 86 792 EUR;
 • Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenē, Apē, Raunā – 72 739 EUR;
 • Atveseļošanās un noturības mehānisma pasākumu “Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi” ietvaros Dārza ielā 11, Smiltenē – 70 000 EUR;
 • Limbažu ielas, Smiltenē pagarinājuma projektēšana – 66 979 EUR;
 • Apes un Raunas industriālo parku projektēšana – 66 000 EUR;
 • Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā – 65 702 EUR.

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8/23 "Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" 

 

2022. gada 4.februārī Smiltenes novada pašvaldības domes deputāti, atklāti balsojot, pieņēma 2022.gada pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2022.gadam plānoti – 30 567 366 EUR apmērā. Kopējie izdevumi – 35 617 170 EUR apmērā. Finansēšanai paredzēti līdzekļi  5 059 804 EUR apmērā, kas sevī ietver  naudas līdzekļu atlikumu norēķinu kontos un aizņēmumus.

Smiltenes novada pašvaldības 2022.gada budžets balstīts uz Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035.gadam,  kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes par pamatu izvirzot trīs attīstības virzienus – sabiedrību, uzņēmējdarbību, publisko infrastruktūru un pakalpojumus. Pašvaldība šogad turpinās pašvaldības struktūras pilnveidošanu atbilstoši jaunajai situācijai pēc administratīvi teritoriālās reformas, turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba vietu radīšanu, tai skaitā tiks paredzēti līdzekļi vairāku vērienīgu investīciju projektu projektēšanas uzsākšanai (Viedrades kvartāls, Limbažu ielas pagarināšana, savienojot to ar Valmieras ceļu, industriālo parku projektēšana Apē un Raunā). Vienlaikus pašvaldība centīsies īstenot pasākumus, lai nodrošinātu arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, ģimenes vērtību stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai, pilsētvides attīstībai, sociālo pakalpojumu attīstībai, tiks uzsākta iniciatīva par līdzdalības budžetu. Kā galvenās prioritātes budžetā noteiktas – iesākto investīciju projektu finansēšana, jaunu investīciju projektu finansēšana, ja projektiem tiek piesaistīts publiskais (ES, Valsts) finansējums, un atalgojuma palielināšana darbiniekiem atbilstoši budžeta līdzekļiem.

SNP budžeta ieņēmumu un izdevumi 2022

IEŅĒMUMI

Budžeta ieņēmumi plānoti 30 567 366 EUR apmērā (t.sk. Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumi 30 024 986 EUR; Gatartas pansionāta ieņēmumi 542 380 EUR), kopsummā lielāko daļu veido transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem) – 16 389 871 EUR jeb 55%, tad seko nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamo īpašuma nodokli, nodokļi par pakalpojumiem un precēm)  – 11 169 419 EUR jeb 37 %,  nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas)) – 1 035 531 EUR jeb 3 % , kā arī ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – 1 400 165 EUR jeb 5%. 


IZDEVUMI

Budžeta izdevumi plānoti 35 617 170 EUR t.sk. Smiltenes novada pašvaldības izdevumi 35 060 171 EUR un Gatartas pansionāta izdevumi 566 999 EUR.

Smiltenes novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 35 060 171 EUR. Izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības tiek iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās, kur būtiskāko daļu veido izglītība 44,1% jeb 15 477 148 EUR, ekonomiskā darbība 12,8% jeb 4 482 632 EUR, sociālā aizsardzība 11,3% jeb 3 948 329 EUR, atpūta, kultūra un reliģija 11,1 % jeb 3 907 838 EUR, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 8,6% jeb 3 004 951 EUR, vispārējie valdības dienesti 8,3 % jeb 2 902 800 EUR, vides aizsardzība 2,4 % jeb 855 161 EUR, sabiedriskā kārtība un drošība 1% jeb 341 252 EUR, veselība 140 060 EUR jeb 0,4% no plānotajiem  izdevumiem.

Tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītības nodrošināšanai – 44,1 % jeb 15 477 148 EUR Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem, mācību līdzekļiem, budžetā plānoti izdevumi 1.-9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kā arī līdzfinansējums izglītības projektu realizēšanai. 

Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars  12,8 % jeb 4 482 632 EUR ir plānoti ekonomiskajai darbībai. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Projektiem 3 037 901 EUR, pašvaldības autoceļiem 1 091 488 EUR, t.sk. valsts finansējums 1 063 071 EUR, Smiltenes novada pašvaldības Būvvaldei 188 452 EUR, tūrisma informācijas centriem 84 795 EUR, līdzfinansējums uzņēmējdarbībai 19 800 EUR, atbalstam lauksaimniecības pasākumiem 29 177 EUR, pārējiem izdevumiem 31 019 EUR.

Sociālai aizsardzībai paredzēti 3 948 329 EUR jeb 11,3 % no kopējiem izdevumiem.  Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem. 

Atpūtas (tai skaitā sports), kultūras un reliģijas funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 3 907 838 EUR jeb 11,1 % no kopējiem izdevumiem. Šajā budžeta sadaļā ietilps kultūras un tūrisma un sporta pārvaldes, sporta centra, kultūras centra,  pagastu kultūras namu, novada bibliotēku, novada muzeju, amatiermākslas kolektīvu, kultūras un sporta pasākumiem paredzēti izdevumi, līdzfinansējums un dotācijas, kā arī finansējums projektu īstenošanai. 

Vispārējiem valdības dienestiem pamatbudžetā plānoti 2 902 800 jeb 8,3% no kopējiem izdevumiem.  Smiltenes novada pašvaldības Centrālajai administrācijai plānoti 1 934 089 EUR, klientu apkalpošanas centriem 106 472 EUR, t.sk. no valsts budžeta 24 373 EUR, pagastu pārvaldēm 681 798 EUR, pārējiem izdevumiem 91 312 EUR, t.sk. no valsts budžeta 72 312 EUR, kā arī procentu izdevumi 89 129 EUR par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2022.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 7.66 %.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2022.gadā plānots izlietot 3 004 951 EUR jeb 8,9 % no kopējiem izdevumiem. Teritoriju attīstībai plānoti 2 469 670 EUR, ielu apgaismošanai  460 039 EUR, projektiem 39 036 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 27 000 EUR, ūdensapgādei 12 193 EUR, t.sk. valsts finansējums 12 193 EUR, pārējiem izdevumiem 24 013 EUR. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi.

Vides aizsardzībai pamatbudžetā plānoti 855 161 EUR jeb 2,4% no kopējiem izdevumiem. Atkritumu apsaimniekošanai plānoti 624 323 EUR, t.sk. valsts finansējums 51 648 EUR, notekūdeņu apsaimniekošanai 41 896 EUR, t.sk. valsts finansējums 41 896 EUR, dabas resursiem 41 942 EUR, t.sk. valsts finansējums 41 942 EUR, projektam – “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Staburags” 147 000 EUR, t.sk. valsts finansējums 125 000 EUR.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 341 252 EUR jeb 1,0 % no kopējiem izdevumiem, tos veido Smiltenes novada Pašvaldības policijas izdevumi. Smiltenes novada pašvaldības policijas (turpmāk- SNPP) darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kontrolēt Pašvaldības saistošo noteikumu un citu normu ievērošanu, novērst administratīvos un citus pārkāpumus, kā arī aizsargāt personu brīvību, dzīvību, īpašumus un sabiedrisko drošību.

Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem 2022.gadā plānoti 140 060 EUR jeb 0,4% no kopējiem izdevumiem,  finansējums plānots 7 pagastu feldšeru punktiem, t.sk. Nacionālā veselības dienesta finansējums 80 584 EUR. 

 

SNP budžeta finansējums projektiem 2022

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūrā (izdalot projektiem paredzēto finansējumu) 20,2 % jeb  7 070 889 EUR ir plānots 34 projektu īstenošanai, zemāk uzskaitīti plānotie projekti  pēc iedalījuma funkcionālajās kategorijās:  

Ekonomiskā darbība

 • Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III. kārta 750 000 EUR, t.sk. valsts finansējums 637 500 EUR;
 • Smiltenes autoostas projektēšana, izbūve 685 000 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 620 000 EUR;
 • Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā II. kārta (Baznīcas laukums) 484 284 EUR, t.sk. valsts finansējums 260 894 EUR;
 • Ūdensvads uz sadzīves kanalizācija Avotu ielā, Smiltenē I. kārta 374 726 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 25 700 EUR;
 • Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība 250 000 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 212 500 EUR;
 • Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un apgaismojuma izbūve Apes pilsētā 121 825 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 88 490 EUR;
 • Tranzītielas seguma atjaunošana Smiltenē (Gaujas ielas posms, Audēju ielas posms) 112 725 EUR, t.sk. valsts finansējums 78 908 EUR;
 • Pašvaldības autoceļu un ielu seguma atjaunošana un apgaismojuma izbūve, Raunas un Drustu pagastos 102 440 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 85 761 EUR;
 •  Pārējie projekti 156 901 EUR, t.sk. valsts un Eiropas Savienības finansējums 94 313 EUR.

Vides aizsardzība

 • Kompleksa apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Staburags 147 000 EUR, t.sk. valsts finansējums 125 000 EUR.

Atpūta, kultūra un reliģija

 • Vides pārvaldības uzlabošana, izmantojot kopīgas darbības RU- LV pārrobežu reģionos (Green Palette) (LAT- RUS) 10 214 EUR;
 • Sintētiskā futbola laukuma labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā “Teperis” 314 150 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 181 500 EUR;
 • Mēru muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana “Mēru muižas durvju nomaiņa” 5 000 EUR, t.sk. Eiropas savienības finansējums 4 500 EUR;
 • Dabas gars, LV- RU pārrobežu sadarbības programma (Ape) 134 661 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 59 138 EUR;
 • Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē 300 000 EUR, t.sk. valsts finansējums 255 000 EUR;
 • Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā, LV- RU pārrobežu sadarbības programma 64 538 EUR;
 • Kultūrvides pilnveidošana Gaujienas muižas parkā 19 800 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 17 820 EUR;
 • Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā 54 715 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 51 437 EUR;
 • Bērensa kapličas rekonstrukcija 66 146 EUR;
 • Siera namiņa (Sierūža) rekonstrukcija 22 000 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 20 000 EUR;
 • Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos 17 189 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 11 556 EUR;
 • Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas un Drustu pagastos 24 096 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 16802 EUR.

Izglītība

 • Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā 393 960 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 98 519 EUR, valsts finansējums 272 441 EUR;
 • Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana 658 956 EUR t.sk. Valsts kases aizdevums 572 165 EUR, Eiropas Savienības finansējums 2 400 EUR;
 • Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 74 358 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 74 358 EUR;
 • Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 42 070 EUR, t.sk. Eiropas savienības finansējums 42 070 EUR;
 • Palsmanes pamatskolas ventilācijas sistēmas uzlabošana 37 179 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 30 932 EUR;
 • Latvijas simtgades programma- Latvijas skolas soma 25 634 EUR, t.sk. valsts finansējums 25 634 EUR;
 • Erasmus projekti skolām 80 672 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 12 384 EUR, partneru finansējums ārvalstu projektiem 1150 EUR;
 • Pārējie projekti 31 433 EUR, t.sk Eiropas Savienības finansējums 20 195 EUR, partneru finansējums ārvalstu projektiem 1 921 EUR.

Sociālā aizsardzība

 • Vidzeme iekļauj 301 836 EUR, t.sk. Vidzemes plānošanas reģiona finansējums 251 642 EUR, Eiropas Savienības finansējums 19 740 EUR;
 • Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā- Deinstitucionalizācija 1 115 862 EUR, t.sk. valsts finansējums 1 000 000 EUR;
 • Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās 18 923 EUR, t.sk. valsts finansējums 13 247 EUR;
 • Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros mājokļa pielāgošana personām ar invaliditāti 26 000 EUR, t.sk. valsts finansējums 24 000 EUR.

 

2021. gada 10. februārī Smiltenes novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts 2021. gada pašvaldības budžets. Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2021.gadam tiek plānoti  20 034 558  eiro apmērā. Kopējie izdevumi – 25 168 737 eiro apmērā, kuru finansēšanai paredzēts 5 134 179 eiro, tai skaitā ir naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontā un aizņēmumi projektu īstenošanai.

Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013 .-2037. gadam, kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes par pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un novada vidi. Pašvaldība šogad turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba vietu radīšanu.

SNP budžeta ieņēmumi un izdevumi 2021

IEŅĒMUMI

Budžeta ieņēmumi plānoti 20 034 558 eiro, kopsummā lielāko daļu veido transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem) – 11 104 992 eiro jeb 55%, tad seko nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamo īpašuma nodokli, nodokļi par pakalpojumiem un precēm)  – 7 750 723 eiro jeb 39 %,  nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas) – 712 913 eiro jeb 4%, kā arī ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – 465 930 eiro jeb 2%.  


IZDEVUMI

Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 25 168 737 eiroIzdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās.

Tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītības nodrošināšanai – 48,9 % jeb 12 318 451 eiro Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem, mācību līdzekļiem, budžetā plānoti izdevumi 1.-9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kā arī līdzfinansējums 16 izglītības projektu realizēšanai. Pirmsskolas izglītībai izdevumiem plānots finansējums 2 196 859 eiropamatizglītībai, vispārējai un profesionālai izglītībai izdevumiem plānots finansējums 5 067 326 eiro, tai skaitā infrastruktūras sakārtošanas darbiem – Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija 215 976 eiro, Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu pārbūve  92 500 eiro; interešu un profesionālās ievirzes izglītībai izdevumiem plānots finansējums 1 280549  eiro; izglītības projektiem plānots finansējums 3 201 995 eiro, tai skaitā lielākais finansējums paredzēts Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā; Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana; Smiltenes vidusskolas mācību ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi; atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai.

Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars  15,9 % jeb 4 011 543 eiro ir plānoti ekonomiskajai darbībai. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Šajā funkcijā līdzfinansējums plānots 9 infrastruktūras projektu realizēšanai 3 189 522 eiro apmērā, pašvaldības autoceļiem no valsts budžeta finansējuma plānots 559 537 eiro.

Sociālai aizsardzībai paredzēti 11,2 % izdevumu jeb 2 825 598 eiro, kas ir par 32% vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem. Pašvaldības sociāliem pabalstiem plānots finansējums 284 419 eiro; izmitināšanai pansionātos, krīzes centros, sociālās un medicīnas aprūpes gultās plānots finansējums 189 039 eiro; dotācijām biedrībām un nodibinājumiem plānots finansējums 20 105 eiro. Sociālās aizsardzības projektiem plānots finansējums 1 604 640 eiro apmērā, lielākais finansējuma apjoms paredzēts projektam ”Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā (Deinstitucionalizācija)”.

Atpūtas (tai skaitā sports), kultūras un reliģijas funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 7,7 % jeb 1 925 780 eiro, kas ir par 7% mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šajā budžeta sadaļā ietilps kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes, sporta centra, kultūras centra, septiņu pagastu kultūras namu, novada bibliotēku, novada muzeja, amatiermākslas kolektīvu, kultūras un sporta pasākumiem paredzēti izdevumi, līdzfinansējums un dotācijas, kā arī finansējums  183 652 eiro apmērā 5 projektu īstenošanai, tai skaitā sintētiskā futbola laukuma labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā “Teperis”, Mēru muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, Siera namiņa- Sierūža rekonstrukcija, pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā.

Vispārējiem valdības dienestiem 2021.gada pamatbudžetā plānots 1 788 584 eiro jeb 7,1% no kopējiem izdevumiem.  Tie ir Smiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumi, kā arī procentu izdevumi par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 7,36 % (2020.gadā 6,62%).

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2021. gadā plānots izlietot 1 367 462 eiro, kas ir par 42% mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi un līdzfinansējums 4 projektu realizēšanaiTeritoriju attīstībai izdevumiem plānots finansējums 865 328 eiro, tai skaitā pamatkapitāla veidošanai 201 001 eiro – līdzfinansējums daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu māju siltināšanai pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, elektrolīniju pārvietošanas būvdarbi Loberģos, Meža kapu labiekārtošana Smiltenē, Mēru katlu mājas sienas nostiprināšana, Blomes dīķa slūžu projektēšana, asfaltbetona seguma izbūve Līvu ielā, Launkalnes pagastā u.c. Administratīvi teritoriālai reformai izdevumiem plānots finansējums 249 848 eiro; ielu apgaismošanas izdevumiem plānots 221 382 eiro, tai skaitā ielu apgaismojuma tīklu izbūve Klievu,  Blaumaņa, Drandu ielā, Smiltenē.

Vides aizsardzībai 2021.gadā pamatbudžetā plānots 611 063 eiro jeb 2,4 %tai skaitā plānoti izdevumi atkritumu savākšanai, izvešanai no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām – 25 979 eiro; ietvju, braucamās daļas, parku, kapsētas u.c. kopšanai – 510 000 eiro, sabiedrisko tualešu uzraudzīšanai, kopšanai, uzturēšanai – 20 000 eiro, pārējiem izdevumiem 55 084 eiro. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 243 424 eiro apmērā, tos veido Smiltenes novada Pašvaldības policijas izdevumi. Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem 2021.gadā plānoti 76 832 eiro,  tai skaitā finansējums plānots pieciem pagastu feldšeru punktiem.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūrā (izdalot projektiem paredzēto finansējumu) 33% jeb  8 218 273 eiro ir plānots 37 projektu īstenošanai, zemāk uzskaitīti 20 lielākie pēc finansējuma plānotie projekti:  

 1. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā (DI) – 1 485 407;
 2. Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana – 1 098 113;
 3. Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēgumu pārbūve Smiltenē – 1 094 731;
 4. Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā – 1 009 813;
 5. Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, 1.kārta (Marijas iela) – 912 108;
 6. Smiltenes vidusskolas mācību ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi (K1) – 862 624;
 7. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā (autoceļš Oktobra iela–Sējumi–Saujas) – 474 512;
 8. Ūdensvads un sadzīves kanalizācija Avotu ielā, Smiltenē, 1.kārta – 267 000;
 9. Atmodas ielas seguma atjaunošana Smiltenē – 188 735;
 10. Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, 1.kārta (Dārza iela) – 127 239;
 11. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – 107 436;
 12. Vidzeme iekļauj – 107 029;
 13. Sintētiskā futbola laukuma labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā “Teperis” – 95 000;
 14. Smiltenes autoostas projektēšana – 65 098;
 15. Pašvaldības ceļa “Vērzemnieki–Bērži” pārbūve – 42 775;
 16. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā – 37 075;
 17. Vides pārvaldības uzlabošana, izmantojot kopīgas darbības RU-LV pārrobežu reģionos (LAT-RUS) – 26 402;
 18. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai – 28 549;
 19. Latvijas simtgades programma – Latvijas skolas soma – 26 582;
 20. Siera namiņa- Sierūža rekonstrukcija – 22 000.

2020.gada 29.janvārī Smiltenes novada domes sēdē tika pieņemts 2020. gada pašvaldības budžets. Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2020.gadam tiek plānoti  19,9 miljoni eiro apmērā. Kopējie izdevumi – 25,6 miljoni eiro apmērā, kuru finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums gada sākumā, kas sastāda 2,9 miljoni eiro un aizņēmumi projektu īstenošanai 2,7 miljoni eiro. 

Smiltenes novada pašvaldības 2020. gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037. gadam, kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes par pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un novada vidi. Pašvaldība šogad turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba vietu radīšanu. Vienlaikus pašvaldība centīsies īstenot pasākumus, lai nodrošinātu arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, lielāku vērību pievēršot ģimenei kā vērtības stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai, pilsētvides attīstībai. Kultūras jomā kā galvenās prioritātes būs Smiltenes pilsētas simtgades svinības, kā arī novada kolektīvu dalība Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti 19 951 881 EUR, kuros ietilpst pašvaldības nodokļu ieņēmumi – 40 % jeb 8 063 533 EUR no kopējiem ieņēmumiem, tai skaitā  iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms budžetā plānots 7 277 461 eiro apmērā, savukārt nekustamo īpašuma nodokli plānots iekasēt 758 426 eiro apmērā. Būtisku pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu veido transfertu ieņēmumi –  2020.gada budžetā šie ieņēmumi kopumā plānoti 11 091 950  eiro apmērā (56 % no kopējiem ieņēmumiem), tos veido mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām – paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2020.gadā plānoti 631 511 eiro apmērā. Lielāko daļu plānots iekasēt kā maksu par izglītības pakalpojumiem,  par telpu un zemes nomu un īri un citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.  Nenodokļu ieņēmumus 2020.gadā plānots saņemt 164 887  eiro apmērā. Šos ieņēmumus veido ieņēmumi no dividendēm, procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas.

2020.gada pašvaldībaspamatbudžets

IZDEVUMI

Smiltenes novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 25 643 009 EUR. Izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās. No kopējiem izdevumiem 8 446 756 EUR jeb 33% plānoti 38 projektu īstenošanai.    

Tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītības nodrošināšanai – 48 % jeb 12 201 747 EUR.  Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem, budžetā plānoti izdevumi 1.-9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kā arī līdzfinansējums 16 izglītības projektu realizēšanai. Izglītības projektiem plānots finansējums 3 188 247 eiro, kas ir vairāk kā 26 % no kopējiem izglītības izdevumiem.

Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars  17 % jeb 4 262 590 eiro ir plānoti ekonomiskajai darbībai, kas ir par 51 % jeb 4 442 413 eiro mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Samazinājums ir saistīts ar projekta plānveidīgu realizāciju. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Šajā funkcijā līdzfinansējums plānots 11 infrastruktūras projektu realizēšanai 3 570 861 eiro apmērā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2020. gadā plānots izlietot 2 372 717 eiro jeb 9 % no kopējiem izdevumiem, kurus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi un līdzfinansējums 4 projektu realizēšanai.

Atpūtas (tai skaitā sports), kultūras un reliģijas funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 8 % jeb 2 067 337 eiro, kas ir par 6,25% mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šajā budžeta sadaļā ietilps kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes, kultūras centra, sporta centra, novada bibliotēku, kultūras un sporta pasākumu izdevumi, kā arī finansējums  156 865 eiro apmērā 4 projektu īstenošanai.  

Sociālai aizsardzībai paredzēti 8 % izdevumu jeb 2 145 956 eiro, kas ir par 33 % vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem. Sociālās aizsardzības projektiem plānots finansējums 1 092 332 eiro apmērā, lielākais finansējuma apjoms paredzēts projektam ”Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā (Deinstitucionalizācija)” –  1 045 705 eiro.

Vispārējiem valdības dienestiem 2020.gada pamatbudžetā plānots 1 697 890 eiro jeb 7% no kopējiem izdevumiem.  Tie ir Smiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumi, kā arī procentu izdevumi par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 6,62% (2019.gadā 13.61%).

Vides aizsardzībai 2020.gadā pamatbudžetā plānots 605 603 EUR, kas sastāda 2% no kopējiem izdevumiem. Šajos izdevumos ietilpst teritoriju kopšana – notekūdeņu apsaimniekošana, ziedu stādījumu, zaļās zonas uzturēšana, atkritumu apsaimniekošana, koku kopšana un pārvietojamo tualešu uzturēšana, ziedu stādījumu ierīkošana, kapsētu uzturēšana. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 208 510 eiro apmērā, tos veido Smiltenes novada Pašvaldības policijas izdevumi. Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 80 659 eiro, tai skaitā finansējums piecu pagastu feldšeru punktu uzturēšanai.

Izdevumu finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontos, kas sastāda 2 908 626 EUR un aizņēmumi Valsts kasē projektu īstenošanai 2 782 502 EUR.

Plašāk par budžetu var iepazīties :

2019.gada 27.martā Smiltenes novada domes sēdē ar vienbalsīgu domes deputātu balsojumu tika pieņemts 2019. gada budžets. Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam, kurā ietverts pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes, par pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un novada vidi.

Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2019.gadam tiek plānoti  18,6 miljoni EUR apmērā. Kopējie izdevumi  plānoti 30,4 miljoni EUR apmērā, kuru finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums gada sākumā, kas sastāda 2,4 miljoni EUR un aizņēmumi projektu īstenošanai 9,4 miljoni EUR.  Budžeta izdevumu pieaugums saistīts ar pašvaldības apjomīgu investīcijas projektu realizāciju, kur kopējie izdevumi sastāda 15,3 miljoni (15 358 927)  EUR.

Pašvaldība šogad turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba vietu radīšanu. Vienlaikus pašvaldība centīsies īstenot pasākumus, lai nodrošinātu arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, lielāku vērību veltot ģimenes kā vērtības stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai, pilsētvides attīstībai. Tāpat uzmanība tiks veltīta dabas vērtību saglabāšanai un videi draudzīgai saimnieciskajai darbībai.

2019.gada SNP pamatbudžets

IEŅĒMUMI

Pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti 18 603 193 EUR apmērā, kas ir par 0,78 procentiem jeb 146 430 EUR mazāk kā 2018.gada sākotnēji apstiprinātajā plānā. Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, valsts maksas pakalpojumi un citi pašu iestāžu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no valsts un citu pašvaldību budžetiem.

Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots. 2019.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 8 073 132 EUR apmērā, tai skaitā lielāko daļu sastāda Iedzīvotāju ienākuma nodoklis –  7 179 843 EUR apmērā. Samazinājums pret 2018.gada sākotnējo plānu ir par 189 103 EUR jeb 2,57%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ietekmē Smiltenē deklarēto tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, kā arī ar Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamā minimuma apmērs, nodokļa atvieglojumi un darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksas. Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 2019.gadā plānots iekasēt 820 276 EUR apmērā, tai skaitā iepriekšējo gadu parādus 83 980 EUR apmērā.

Otru būtiskāko pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu veido Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem),  tie  2019.gadā kopumā plānoti 9 868 412 EUR apmērā. 3 279 291 EUR jeb 33,23 % no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļu projektu īstenošanai,  2 490 456 EUR – Valsts budžeta mērķdotācijas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 2 078 437 EUR plānots saņemt dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

IZDEVUMI
Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 30 413 328 EUR apmērā. Izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās.

Tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir Izglītības nodrošināšanai – 42,1 % jeb 12 817 601 EUR, kas ir par 2 710 597 EUR vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem, budžetā plānoti izdevumi 5-9 klašu izglītojamo ēdināšanai, kā arī līdzfinansējums 15 izglītības projektu realizēšanai 4 677 732 EUR apmērā, kur lielākās izmaksas sastāda projekts “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” –  4 365 996 EUR, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 2 967 349 EUR apmērā. Smiltenes novada izglītības iestādes turpina īstenot arī vairākus Erasmus+ projektus:

 • Erasmus+stratēģiskās partnerības projekts “Dažāda pieredze, vienota nākotne” – Smiltenes vidusskolai 7 519 EUR;
 • Erasmus + Radi pārmaiņas – Smiltenes vidusskolai 14 931 EUR;
 • Erasmus + STEAM vēstniecību veidošana Eiropas skolu tīklā – Smiltenes vidusskolai 16 880 euro;
 • Erasmus + Starpdisciplinaritāte – tilts vai robeža 21.gadsimtā – Grundzāles pamatskolai 9 691 EUR;
 • Erasmus + Min pedāļus, lai labāk mācītos! – Grundzāles pamatskolai 9 510 EUR;
 • Erasmus + Ķēdes reakcija- Grundzāles pamatskolai 15 426 EUR;
 • Erasmus + Efektīvai sadarbībai- Palsmanes internātpamatskolā 19 772 EUR.


Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars  28,6 % jeb 8 705 003 EUR ir plānoti ekonomiskajai darbībai, kas ir par 21,47 procentiem jeb 1 538 425 EUR vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ir 116 ielas un to kopējais garums ir 72,153 km. No kopējā ielu garuma ielas ar asfalta segumu ir 51,4 km, ar grants segumu 20,753 km, savukārt ceļu kopējais garums ir 343,096 km. No kopējā ceļu garuma ar asfalta segumu ir 10,51 km, ar grants segumu 332,586 km. Šajā funkcijā līdzfinansējums plānots 14 infrastruktūras projektu realizēšanai 8 530 441 EUR apmērā. Lielākie plānotie projekti ir:
 

 • Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II kārta;
 • Ielu seguma atjaunošana pēc SIA Smiltenes NKUP kanalizācijas tīklu izbūves;
 • Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā (Baznīcas laukums), I un II kārta;
 • Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielas pārbūve;
 • Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta (Limbažu, Celtnieku, Gaujas ielas);
 • Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta (Valkas iela);
 • Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošana, II kārta (Kaikas iela);
 • Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III kārta;
 • Tiltu pārbūve Smiltenes novadā.


Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2019. gadā plānots izlietot 8,5% jeb 2 597 902 EUR, kas ir par 266 335 EUR vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi. Ielu apgaismošanai, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēts finansējums 218 037  EUR apmērā, tai skaitā ielu apgaismojuma tīklu izbūvei Variņu pagasta Līvānu ielā, II kārta, apgaismojuma izbūve gājēju pārejai Atmodas ielā pie veikala “Maxima”, Smiltenē. Nozīmīgākie plānotie infrastruktūras projekti un darbi: 

 • Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošanas, II kārta;
 • Projekts “LIFE ADAPTATE” (Vidusezera tīrīšana);
 • Palsmanes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība;
 • Publiskās piekļuves nodrošināšanai Lizdoles ezeram;
 • Smiltenes Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija;
 • Tepera tilta atjaunošana sporta atpūtas kompleksā “Teperis”;
 • Jumta seguma atjaunošana pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Amatnieki”, Palsmanes pagastā ;
 • Gājēju celiņa izbūve pie “Pils”, Blomes pagastā.


Atpūtas (tai skaitā sports), kultūras un reliģijas funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 7,3 % jeb 2 205 095 EUR, kas ir par 265 327 EUR mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Samazinājums saistīts ar to, ka iepriekšējā gadā bija paredzēti papildus līdzekļi Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. Šajā budžeta sadaļā ietilps kultūras centra, pagastu kultūras namu, kultūras pārvaldes, novada bibliotēku, sporta pārvaldes, kultūras un sporta pasākumu izdevumiem, kā arī finansējums  597 368 EUR apmērā 7 projektu īstenošanai, tai skaitā lielākie no tiem ir: 

 • Trases ceļa izbūve;
 • Vides pārvaldības uzlabošana, izmantojot kopīgas darbības RU- LV pārrobežu reģionos (LAT- RUS);
 • Mēru muižas rekonstrukcija;
 • Igaunijas-Latvijas programmas projekts “COOP Local”;
 • Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā;
 • Bērensa kapličas rekonstrukcija;
 • Interneta savienojamības veicināšanai vietējās kopienās WiFi4EU.

Vispārējiem valdības dienestiem 2019.gada pamatbudžetā plānots 1 685 023 EUR jeb 5,5% no kopējiem izdevumiem.  Tie ir Smiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumiem, kā arī procentu izdevumi par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu līdzfinansējumu un projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 12,49% , ko veido pašvaldības noslēgtie  līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem 44 projektu realizēšanai.

Sociālai aizsardzībai paredzēti 5,3 % izdevumu jeb 1 615 052 EUR, kas ir par 457 231 EUR vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem “Vidzeme iekļauj” un “Deinstitucionalizācija”. 2019.gadā pašvaldība saglabās visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus.

Vides aizsardzībai 2019.gadā no pamatbudžeta piešķirti 522 248 EUR, kas ir par 30 500 EUR mazāk nekā 2018.gada sākotnējā plānā. Šajos izdevumos ietilpst teritoriju kopšana – notekūdeņu apsaimniekošana, ziedu stādījumu, zaļās zonas uzturēšana, atkritumu apsaimniekošana, koku kopšana un pārvietojamo tualešu uzturēšana, ziedu stādījumu ierīkošana, kapsētu uzturēšana.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 186 766 EUR apmērā, tos veido Smiltenes novada pašvaldības policijas izdevumi.

Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 78 638 EUR, tai skaitā finansējums piecu pagastu feldšeru punktu uzturēšanai.

Izdevumu finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontos, kas sastāda 2 400 222 EUR un aizņēmumi Valsts kasē projektu īstenošanai 9 409 913 EUR apmērā.
 

Smiltenes novada pašvaldības speciālais budžets
Smiltenes novada pašvaldības speciālā budžeta kopējie ieņēmumi 2019.gadā tiek plānoti 404 113 EUR apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 242 298 EUR, tajā skaitā pašvaldības saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi 8 709 EUR apmērā. Autoceļu fonda kārtējā gada ieņēmumus 358 980 EUR apmērā veido saņemtie līdzekļi no valsts budžeta līdzekļu sadales, kas paredzēti pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai. Dabas resursu nodokļa kārtējā gada ieņēmumu plānoti 44 053 EUR apmērā.

Smiltenes novada speciālā budžeta (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) izdevumi 2019.gadā plānoti 626 412 EUR apmērā.  Autoceļu fonda izdevumi 2019.gadā plānoti 548 492  EUR apmērā ielu un ceļu uzturēšanai ziemā un vasarā, tai skaitā ceļazīmju uzstādīšanai, caurteku nomaiņai un grantēto ceļu remontam. No dabas resursa nodokļa maksājumiem iegūtos līdzekļus 68 131 EUR apmērā plānots izlietot teritoriju atkritumu apsaimniekošanai, izgāztuvju gruntsūdeņu monitoringa novērojumu veikšanai, teritoriju sakopšanai, bebru dambju tīrīšanai un koku kopšanai. Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 9789  EUR apmērā atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

Sagatavotais Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada budžets nodrošinās pašvaldības funkciju izpildi, visu esošo pašvaldības iestāžu, nodaļu darbību, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī būtisku pašvaldības investīciju projektu realizēšanu visā Smiltenes novada teritorijā.

Šogad kopumā plānots turpināt, uzsākt vai sagatavot 47 projektus. Sagatavotajā pašvaldības budžeta projektā plānots palielināt pašvaldību kopējo saistību apmēru, lai nodrošinātu šo investīciju projektu realizāciju. Pašvaldības procentuālais saistību apmērs pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām pieaugs no 3,88 % 2017.gadā uz 5.12 % 2018.gadā.

Plānotie investīciju projekti (ielu un ceļu pārbūves, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves, degradēto teritoriju revitalizācijas, sporta ēkas būvniecības darbu pabeigšana, vides un parku labiekārtošana, mācību vides uzlabošana, u.c.) uzlabos dzīves kvalitāti Smiltenes novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

SNP budžets 2018. gads

Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada ieņēmumi plānoti 18 749 623 eiro apmērā, kas ir par 2 909 123 eiro vairāk kā 2017.gada sākotnēji apstiprinātajā plānā. Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, valsts maksas pakalpojumi un citi pašu iestāžu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no valsts un citu pašvaldību budžetiem.

Būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots ir Nodokļu ieņēmumi. 2018.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 8 135 265 eiro apmērā, kas ir par 417 341 eiro vairāk nekā sākotnēji 2017.gadā. Lielākos nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) – 7 368 946 eiro, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām un mājokļiem – 706 119 eiro, kā arī azartspēļu nodoklis 60 200 eiro. Tāpat kā iepriekšējos gados pēc pašvaldības saistošo noteikumu nosacījumiem plānots piešķirt nekustām īpašuma nodokļa atlaides nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem, jaunizveidotiem uzņēmumiem, kuri reģistrēti Smiltenes novadā un nodrošina piecas jaunas darba vietas, daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām personām.

Otrs būtiskākais ieņēmumu avots i3 Transfertu ieņēmumi – tie ir ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem. 2018.gadā kopumā plānoti 9 884 519 eiro apmērā. 4 387 323 eiro jeb 44,3 % no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļu projektu īstenošanai.Dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 2018.gadā plānots saņemt 1 596 145 eiro.

Nenodokļu ieņēmumus 2018.gadā plānots saņemt 162 988 eiro apmērā. Šos ieņēmumus veido ieņēmumi no dividendēm, procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas. Salīdzinājumā ar 2017.gada sākotnējo plānu šis ieņēmumu veids tiek plānots par 105 978 eiro lielāks.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2018.gadā plānoti 566 851 eiro apmērā. Lielāko šo ieņēmumu īpatsvaru 32 % jeb 177 252 tūkstošus eiro plānots iekasēt par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Par telpu un zemes nomu plānoti ieņēmumi 110 970 eiro apmērā.

Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 25 643 547 eiro apmērā. Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām sadalīti 188 struktūrvienībās, tai skaitā 47 projekti.

Pēc funkcionālajām kategorijām, tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir Izglītības nodrošināšanai – 39,4 % jeb 10 107 004 eiro, kas ir par 2 166 479 eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Lielākais pieaugums saistīts ar pedagogu atlīdzību izmaiņām un ar plānoto projektu realizēšanu un tiem nepieciešamo finansējumu. Pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanai plānoti 1 856 929 eiro, pamatizglītībai un vispārējai izglītībai 2018.gada budžetā plānoti 4 495 443 eiro (vairāk kā 70 procenti sastāda izdevumi darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām). Šajā izdevumu daļā ietilps arī interešu izglītības iestāžu izdevumi, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem, izdevumi 5.-9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kā arī finansējums 11 projektu realizēšanai plānots 2 140 243 eiro apmērā, tai skaitā:

 • Atbalstam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai;
 • Atbalstam izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;
 • Karjeras atbalstam vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs;
 • Mācību vides uzlabošanai Smiltenes vidusskolā;
 • Un citi projekti.

Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars 27,9 % jeb 7 166 578 eiro ir plānoti ekonomiskajai darbībai, kas ir par 4 574 319 eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam un līdzfinansējums plānoto 16 infrastruktūras projektu realizēšanai 7 050 834 eiro apmērā. Lielākie plānotie projekti ir:

 • Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijai, I kārta (Limbažu, Celtnieku, Gaujas ielām);
 • Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijai, II kārta (Valkas ielai);
 • Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijai I kārta;
 • Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijai II kārta;
 • Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūvei;
 • Autoceļa posma Smiltene-Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai;
 • Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II kārtai (Kaikas ielai);
 • Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posma no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūvei;
 • Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanai Smiltenes pilsētā (Baznīcas laukumam);
 • Ielu seguma atjaunošanai pēc Smiltenes NKUP kanalizācijas tīklu izbūves;
 • Atmodas un Dārza ielas seguma atjaunošanai Smiltenē;
 • Un citi projekti.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2018.gadā plānots izlietot 2 331 567 eiro jeb 9,1 % no kopējiem izdevumiem, kas ir par 214 339 tūkstošiem eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi, kā arī finansējums projektu realizēšanai. Ielu apgaismošanai, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēts finansējums 283 823 eiro apmērā (tai skaitā apgaismojuma izbūve Smiltenes pilsētas Vecajā parkā, ielu apgaismojuma pārbūve Smiltenē, ielu apgaismojuma tīkla izveidošanai Variņu pagastā un Bilskas pagasta ,,Mēros”). Smiltenes Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksai rekonstrukcijai plānoti 350 077 eiro. Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas pieslēguma pie centralizētās siltumapgādes sistēmas plānots 45 150 eiro apmērā. Plānots pašvaldības līdzfinansējums četru daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai 20 000 eiro un energoefektivitātes pasākumu veikšanai 9 000 eiro apmērā. Šajā izdevumu daļā ietilps finansējums 5 projektu realizēšanai, kas sastāda 612 632 eiro. Plānotie projekti:

 • Palsmanes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība;
 • Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošanai, II kārta;
 • “Life adaptate” (projekta viena no aktivitātēm ir Smiltenes Vidusezera attīrīšana un ezera teritorijas labiekārtošana);
 • Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes ēkai;
 • Palsmanes kapsētas digitalizācijai.

9,6 % jeb 2 470 422 eiro no kopējiem izdevumiem paredzēti atpūtai (tai skaitā sports), kultūrai un reliģijai, kas ir par 144 751 eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Palielinājums saistīts ar projektu realizēšanu un tiem nepieciešamo finansējumu, Smiltenes novada amatiermākslas kolektīvu dalību XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem (kopumā svētkos piedalīsies 17 kolektīvi ar 453 dalībniekiem), Latvijas simtgades plānotiem pasākumiem. Šajā budžeta sadaļā ietilps kultūras centra, pagastu kultūras namu, kultūras pārvaldes, novada bibliotēku, sporta pārvaldes, kultūras un sporta pasākumu izdevumiem, kā arī finansējums 667 134 eiro apmērā 13 projektu īstenošanai, tai skaitā lielākie no tiem ir:

 • Smiltenes stadiona tribīņu ēkas izbūvei;
 • Kartingu trases atjaunošanai, II kārtai;
 • Trases ceļa izbūvei;
 • Aktīvās atpūtas takas izveidošanai ap Bilskas ezeru, II kārta;
 • Smiltenes novada muzeja tehniskās dokumentācijas sagatavošanai;
 • Grundzāles estrādei pieguļošās teritorijas labiekārtošanai;
 • Pasākumi vietējās sabiedrības veicināšanai Smiltenes novadā;
 • Igaunijas-Latvijas programmas projektam “COOP Local”;
 • Bērensa kapličas rekonstrukcijai.

6,3% jeb 1 607 995 eiro no kopējiem izdevumiem paredzēti vispārējiem valdības dienestiem – Smiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumiem, kā arī procentu izdevumiem par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu līdzfinansējumu un projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 5,12% (2017.gadā 3,88 %), ko veido pašvaldības noslēgtie līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem 59 projektu realizēšanai. Smiltenes novada pašvaldība 2018.gada pamatbudžetā plāno segt aizdevuma pamatsummas atmaksas par 39 aizņēmumiem par kopējo summu 560 416 eiro.

Sociālai aizsardzībai paredzēti 4,5 % izdevumu jeb 1 157 821 eiro, kas ir par 347 929 eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei, īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem “Vidzeme iekļauj” un “Deinstitucionalizācija”. 2018.gadā pašvaldība saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus, plānotais finansējums 234 772 eiro apmērā, dotācijām šogad plānoti 21 422 eiro, projektu īstenošanai 214 509 eiro.

Vides aizsardzībai 2018.gadā no pamatbudžeta piešķirti 552 748 eiro jeb 2,2 %, kas ir par 48 930 eiro vairāk nekā 2017.gada sākotnējā plānā. No šiem izdevumiem teritoriju kopšanai – notekūdeņu apsaimniekošanai, ziedu stādījumu, zaļās zonas uzturēšanai, atkritumu apsaimniekošanai, koku kopšanai un pārvietojamo tualešu uzturēšanai, ziedu stādījumu ierīkošanai, kopumā plānoti 479 398 eiro, no tā sētnieku darbs 335 527 eiro. Kapsētu uzturēšanai paredzēti 70 377 eiro. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai 0,7% jeb 179 429 eiro. Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 0,3 % jeb 69 983 eiro, tai skaitā finansējums piecu pagastu feldšeru punktu uzturēšanas izdevumiem 69 983 eiro.

Par Smiltenes novada pašvaldības speciālo budžetu 2018.gadam

Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada speciālā budžeta kopējie ieņēmumi plānoti 400 082 eiro apmērā, tai skaitā Valsts budžeta transferti autoceļu uzturēšanai 2018.gadam plānoti 358 980 eiro apmērā, bet dabas resursu nodoklis 41 102 eiro. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 280 525 eiro, tajā skaitā pašvaldības saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi 20 312 eiro apmērā.

Smiltenes novada speciālā budžeta (bez ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem) izdevumi 2018.gadā plānoti 650 295 eiro apmērā. Autoceļu fonda izdevumi 2018.gadā plānoti 555 482 eiro apmērā ielu un ceļu uzturēšanai ziemā un vasarā, tai skaitā ceļazīmju uzstādīšanai, caurteku nomaiņai un grantēto ceļu remontam. No dabas resursa nodokļa maksājumiem iegūtos līdzekļus 94 813 eiro apmērā plānots izlietot teritoriju atkritumu apsaimniekošanai, izgāztuvju gruntsūdeņu monitoringa novērojumu veikšanai, teritoriju sakopšanai, bebru dambju tīrīšanai un koku kopšanai. Ziedojumi un dāvinājumi tiks izlietoti saskaņā ar ziedojuma līgumos norādītiem mērķiem. Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada budžeta projekts ir sagatavots saskaņā ar likumu ,,Par pašvaldību budžetiem”, ,,Budžetu un finanšu vadību” un citiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem un Smiltenes novada domes noteikumiem ,,Par Smiltenes novada pašvaldības saimnieciskās darbības plāna, budžeta sastādīšanas, apstiprināšanas, izpildes kārtību”, domes lēmumiem un spēkā esošiem noslēgtiem līgumiem, kā arī saskaņā ar “Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīcijas plāns”. Budžeta projekta vērtēšana notika piedaloties domes priekšsēdētājam, deputātiem, izpilddirektoram un pašvaldības struktūrvienību un institūciju vadītājiem un speciālistiem.

2017.gada 31.janvārī Smiltenes novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts pašvaldības 2017.gada budžets ar plānotiem pamatbudžeta ieņēmumiem 15 840 500 euro un kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 18 171 564 euro apmērā (Precizēta summa). Izdevumu starpības finansēšanai plānots   

2 331 064euro, tai skaitā naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 895 110 euro (tur ietilpst finansējums projektiem, kuru īstenošana turpināsies 2017.gadā, mērķdotāciju atlikums pedagogu atlīdzībai, mūzikas un mākslas skolu mācību maksu atlikums, dotācijas 1-4.klašu brīvpusdienām un sadalāmais naudas līdzekļu atlikums pa struktūrvienībām), aizņēmums no Valsts kases projektu īstenošanai 931 938 euro, naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (- 80 015 euro), aizņēmuma pamatsummas atmaksa (- 415 969 euro). (Precizēta informācija)

2017. gada SNP pamatbudžets

Salīdzinot ar 2016.gada pamatbudžeta izpildi (ieņēmumi 13 003 748 euro; izdevumi 13 132 307 euro) 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti par 2 836 752 euro lielāki salīdzinājumā ar 2016. gada budžeta izpildi. Arī plānotie pamatbudžeta kopējie  izdevumi ir par 5 039 257 euro lielāki nekā 2016.gadā.

Lielāko daļu no Smiltenes novada plānotiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi, kas sastāda 49% jeb 7 717 924 euro.  Lielākos nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) – 6 890 253 euro, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – 540 493 euro, par ēkām 156 648 euro un mājokļiem  70 530 euro (NIN), kā arī azartspēļu nodoklis 60 000 euro.Atbilstoši MK noteikumiem Nr.816 ,,Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017.gadā” IIN prognozē, salīdzinot ar 2016.gada izpildi, ir palielinājums par 467 512 euro. Nekustamais īpašuma nodoklis katrai pašvaldībai tiek plānots atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem par pašvaldības teritorijā esošā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību atbilstoši MK noteikumiem. Salīdzinot  ar iepriekšējo gadu, arī NIN prognozē ir palielinājums par 29 132 euro.   

Otru lielāko daļu 48 % jeb 7 589 103 euro budžeta ieņēmuma daļu sastāda valsts budžeta un citu pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumi. Transfertu ieņēmumos ietilpst projektu īstenošanai plānotais finansējums, mērķdotācijas pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, dotācijas 1-4 klašu izglītojamo brīvpusdienu nodrošināšanai,  Valsts budžeta dotācijas mācību grāmatu iegādei, norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem. Salīdzinot 2016.gada pamatbudžeta izpildi, valsts budžeta un citu pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumos ir pieaugums par 2 385 145 euro, tas saistīts ar  no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem projektu līdzfinansēšanas nodrošināšanai un mērķdotācijām pedagogu atlīdzībai.

Vismazāko ieņēmumu daļu veido nenodokļu ieņēmumi 57 010 euro  un  iestāžu ieņēmumi 476 463 euro, kas sastāda 3 %  no kopējiem pašvaldības budžeta ieņēmumiem.  Budžeta iestāžu ieņēmumos par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ietilpst: maksa par izglītības pakalpojumiem (tai skaitā mākslas un mūzikas skolas mācību maksa, dalības maksas BJSS un BJIIC, vecāku maksas pirmsskolas izglītības iestādēs), ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri, kultūras namu sarīkojumi, kino izrādes, TIC pakalpojumi, bibliotēkas pakalpojumi, dzimtsarakstu pakalpojumi, ieņēmumi no feldšeru punktiem un komunālie maksājumi). Nenodokļu ieņēmumos ietilpst valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un citi ieņēmumi.

Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 18 171 564 euro apmērā. Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām sadalīti 175 struktūrvienībās, tai skaitā 34 projekti.Pēc funkcionālajām kategorijām, tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītības nodrošināšanai – 44% jeb 7 940 525 euro. Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars  29 % jeb 5 213 305 euro veido teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, vides aizsardzībai un ekonomiskajai darbībai, tad seko kultūra, atpūta un reliģija ar 13 % jeb  2 325 671 euro,  vispārējie valdības dienesti ar 9% jeb 1 630 752 euro, savukārt sociālajai aizsardzībai paredzēti 4% izdevumu jeb 809 892 euro. Pārējie izdevumi 1% jeb 251 419 euro apmērā ietver izdevumus veselības aprūpei, sabiedriskajai kārtībai un drošībai.

Būtiskāko izdevumu daļu – 44% jeb 7 940 525 euro no kopējiem pašvaldības izdevumiem veido izdevumi izglītībai. Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar 36 novadu pašvaldībām par 176 izglītojamiem, budžetā plānoti izdevumi 5-9 klašu izglītojamo ēdināšanai, līdzfinansējums izglītības projektu realizēšanai, tai skaitā:

 • Erasmus + Stratēģiskā skolu sadarbība “Bridging three generations – timeless games and toys” (Grundzāles pamatskola);
 • Erasmus + Stratēģiskā skolu sadarbība  SELFY – Save Earth Life for Youth; 
 • ES Erasmus+ Stratēģiskā skolu partnerība – Roboti soļo Eiropā, Smiltenes vidusskola;
 • ES Erasmus+ Stratēģiskā skolu partnerība – Zinātņu integrēta apmācība, (Smiltenes vidusskola);
 • Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā;
 • Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, Izglītības pārvalde;
 • PROTI un DARI!.

Salīdzinot ar 2016.gada pamatbudžeta izpildi (2016.gadā bija 6 944 585 euro), izdevumi izglītības nodrošināšanai ir pieauguši par 995 940 euro. Lielākais pieaugums saistīts ar pedagogu atlīdzību izmaiņām, ar iepriekš minēto projektu realizēšanu un tiem nepieciešamo līdzfinansējumu.

29 % jeb 5 213 305 euro no plānotajiem izdevumiem paredzēti pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, vides aizsardzībai un ekonomiskai darbībai, kas ietver izdevumus teritoriju attīstībai, atbalsts lauksaimniecības pasākumiem, notekūdeņu apsaimniekošana, ielu un izbraukuma tirdzniecība, ūdensapgāde, ielu apgaismošanai, atkritumu apsaimniekošanai, pašvaldības ceļu uzturēšanai, būvvaldes izdevumus un līdzfinansējums projektiem. Salīdzinot ar 2016.gada pamatbudžeta izpildi (2016.gadā bija 2 079 455 euro), izdevumi šīm funkcijām ir pieauguši par 3 133 850 euro. Lielākais pieaugums saistīts tieši ar līdzfinansējumu projektiem, tajā skaitā:
•    Autoceļa Jaunpriedaines -Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai;
•    Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai (1. un 3.posms);
•    Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija I kārta;
•    Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija II kārta;
•    Smiltenes pilsētas Dārza ielas tilta pār Abuls upi pārbūve (2.posms);
•    Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta;
•    Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posma no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūve;
•    Ielu seguma atjaunošana pēc NKUP kanalizācijas tīklu izbūves;
Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana, II.kārta;
•    Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izbūve Smiltenē, Daugavas 7a.

13 % jeb  2 325 671 euro no kopējiem izdevumiem paredzēti atpūtai, kultūrai un reliģijai, tai skaitā kultūras centra, pagastu kultūras namu, kultūras pārvaldes, novada bibliotēku, sporta pārvaldes, kultūras un sporta pasākumu izdevumiem, kā arī projektu īstenošanai, tai skaitā:

 • Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas izveidei ap Bilskas ezeru;
 • Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Launkalnes ciemā;
 • Smiltenes stadiona tribīņu ēkas izbūve;
 • Kartingu trases atjaunošana;
 • Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana;
 • Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā;
 • Igaunijas- Latvijas programmas projekts “COOP Local”.
 • Salīdzinot 2016.gada izdevumus atpūtai, kultūrai un reliģijai, 2017.gadā plānotie izdevumi ir lielāki par 904 544 euro. Lielākais pieaugums saisties ar iepriekš minēto projektu realizēšanu un tiem nepieciešamo līdzfinansējumu.
 •  

Salīdzinot 2016.gada izdevumus atpūtai, kultūrai un reliģijai, 2017.gadā plānotie izdevumi ir lielāki par 904 544 euro. Lielākais pieaugums saisties ar iepriekš minēto projektu realizēšanu un tiem nepieciešamo līdzfinansējumu.

9% jeb 1 630 752 euro no kopējiem izdevumiem paredzēti vispārējiem valdības dienestiem – Smiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumiem, kā arī procentu izdevumiem par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu līdzfinansējumu un projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 4.196% (2016.gadā 3,809 %), ko veido pašvaldības noslēgtie 20 līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem 20 projektu realizēšanai, kā arī 1 līgums par galvojumu. Smiltenes novada pašvaldība 2017.gada pamatbudžetā plāno segt aizdevuma pamatsummas atmaksas par 20 aizņēmumiem par kopējo summu 415 969 euro. Salīdzinot 2016.gada izdevumus, 2017.gadā plānotie izdevumi vispārējiem valdības dienestiem ir mazāki  par 67 705 euro.

Sociālai aizsardzībai paredzēti 4% izdevumu jeb 809 892 euro.  Salīdzinot iepriekšējā gada izpildi, izdevumi sociālai aizsardzībai plānoti par 91 287 euro vairāk. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, sociāliem pabalstiem un atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās sociālās aprūpes gultām ( 40 904 euro), dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektam “Vidzeme iekļauj”. Kopumā dotācijām šogad plānoti 17 817 euro.

Pārējie izdevumi 1% jeb 251 419 euro apmērā paredzēti galvenokārt Pašvaldības policijas izdevumiem un feldšeru punktu uzturēšanai.

Par Smiltenes novada pašvaldības speciālo budžetu 2017.gadam

Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada speciālā budžeta  kopējie ieņēmumi plānoti 387 638 euro apmērā, tai skaitā  Valsts budžeta transferti autoceļu uzturēšanai 2017.gadam plānoti 348 842 euro apmērā, tāpat kā 2016.gada izpilde, bet dabas resursu nodoklis 38 796 euro.