Cena
71.00
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Persona var mainīt vārdu, uzvārdu un tautību, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts "Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā", iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu iesniegumu un nepieciešamos dokumentus. Tautības ierakstu var mainīt pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (uz vecāku un vecvecāku tautību), ja var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona, kura vēlas mainīt vārda, uzvārda vai tautības ierakstu, Dzimtsarakstu nodaļai iesniedz iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Papildus iesniegumam, pēc nepieciešamības, pievieno šādus dokumentus.

  1. Ja vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautību maina nepilngadīga persona - vecāku rakstveida piekrišanu. Nav nepieciešama tā vecāka rakstveida piekrišana, kurš notiesāts par tīša smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
  2. Ja vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautību maina nepilngadīga persona, kura ir aizbildnībā - aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda maiņas atbilstību bērna interesēm.
  3. Ja kāds no civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentiem ir sastādīts ārvalstīs - uzrāda ārvalstīs izdotos dokumentus, proti, dokumentu par dzimšanu arī tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību, par laulības noslēgšanu, par nepilngadīgā bērna dzimšanu, kas ir noformēti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajai kārtībai vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu atbilstoši Valsts valodas likuma 10. panta trešajai daļai.
  4. Ja vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemesls apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā - argumentētu skaidrojumu, kāpēc esošais vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds) apgrūtina iekļauties sabiedrībā, un kā izvēlētais vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds) veicinās iekļaušanos sabiedrībā.
  5. Ja vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemesls ir personas dzimuma maiņa, jāuzrāda ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdots medicīnas dokumentu, kas apliecina daļēju vai pilnīgu dzimuma maiņu.
  6. Ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu "latvietis" - izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3. grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem - izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi.
  7. Ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” - lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ar citiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.

Pakalpojuma apmaksa

Nodeva ieskaitāma Pašvaldības norēķinu kontā iesniedzot iesniegumu.

LV75UNLA0050014255591

AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X

Reģistrācijas Nr.: 90009067337

Pakalpojuma apstrāde

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments pieņem lēmumu par atļauju vai atteikumu vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai, viena mēneša laikā no iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

Pakalpojuma saņemšana

Lēmumu persona saņem:

  • nosūtot par pastu ierakstītā sūtījumā uz iesniegumā norādīto adresi;
  • elektroniski e-adresē vai e-pastā ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Dace Ērģele

Nodaļas vadītāja
dace.ergele [at] smiltenesnovads.lv

Kristīne Āboltiņa

Nodaļas vadītājas vietniece
kristine.aboltina [at] smiltenesnovads.lv

Liene Sināte

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece un klientu apkalpošanas speciāliste
liene.sinate [at] smiltenesnovads.lv