Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu  piešķir, izvērtējot mājsaimniecību ienākumus, īpašumus un naudas līdzekļu uzkrājumus valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi nepārsniedz 473.00 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 331.00 EUR pārējām personām mājsaimniecībā. Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi nepārsniedz 343.00 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 240 EUR pārējām personām mājsaimniecībā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai izvērtētu atbilstību trūcīgas/maznodrošinātās  mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām (iesniedzējs) vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  1. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  2. darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  3. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  4. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  5. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
  6. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Pakalpojuma apstrāde

Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un minētajos dokumentos iekļautās ziņas.

Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu.

Pakalpojuma saņemšana

  • Ja iesniedzējs atbilst maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusam, Sociālais dienests pieņem lēmumu un izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību statusam.
  • Ja iesniedzējs neatbilsts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusam, Sociālais dienests pieņem lēmumu par neatbilstību un izsniedz to iesniedzējam personīgi vai nosūta pa pastu.

Uzziņas par pakalpojumu

Inta Siliņa

Iestādes vadītāja
inta.silina [at] smiltenesnovads.lv

Ilze Mize

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
ilze.mize [at] smiltenesnovads.lv