Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Mājokļa pabalsts ir uzturēšanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar mājokļa lietošanu, neatkarīgi no citiem saņemtajiem pašvaldības pabalstiem. 

Pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

  • Par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajiem pārvaldīšanas darbībām).
  • Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām.
  • Ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai, kas reizināta ar attiecīgu koeficientu, un rēķinos vai kvītīs aprēķināto maksājumu summu par attiecīgo periodu, un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu: Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", 10. punkts. https://likumi.lv/ta/id/319717#p10.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu garantētā minimālā ienākumu pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  1. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  2. darba devēja izziņu par darba samaksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā, ja personas  kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstos nav nepieciešamās informācijas;
  3. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  4. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstus par pēdējo trīs pilnu kalendāra mēnešu naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu minētā perioda sākumā un beigās;
  5. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
  6. ar mājokļa izdevumiem saistītos rēķinus un to apliecinošos apmaksas dokumentus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu).

Pakalpojuma apstrāde

Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un minētajos dokumentos iekļautās ziņas.

Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu.

Pakalpojuma saņemšana

Piešķirto mājokļa pabalstu pārskaita apsaimniekotājam, citiem pakalpojumu sniedzējiem un kurināmā piegādātājam vai uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Uzziņas par pakalpojumu

Inta Siliņa

Iestādes vadītāja
inta.silina [at] smiltenesnovads.lv

Ilze Mize

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
ilze.mize [at] smiltenesnovads.lv