Cena
10,78
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz būvinspekcijas (būvvaldes) izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.

Smiltenes novada Būvvalde pēc nekustamā īpašuma īpašnieka pieprasījuma saņemšanas, izsniedz izziņu par jaunbūvi iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā vai citās valsts vai pašvaldības iestādēs.

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  • iesniegums;
  • aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
  • ģeodēziskais uzmērījums par ēkas novietnes pārbaudi;
  • zemes piederības (īpašuma) dokumenti;
  • būvniecības ieceres projekta dokumentācija un/vai būvatļauja.

Pakalpojuma apmaksa

Pakalpojuma maksa saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 18.01.2024. lēmumu 

Pakalpojuma maksa par izziņas izsniegšanu ieskaitāma Pašvaldības norēķinu kontā:

Smiltenes novada pašvaldība

LV75UNLA0050014255591

AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X

Reģistrācijas Nr.: 90009067337

Maksājuma mērķis: "Izziņas sagatavošana un izsniegšana"

Pakalpojuma saņemšana

Uzrādot nodevas samaksu apliecinošu maksājuma dokumentu, Būvvalde izdod izziņu.

 • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
 • klātienē 
 • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Liene Brolīte

Iestādes vadītāja
liene.brolite [at] smiltenesnovads.lv

Irita Ļeļeva

Būvinspektora palīdze
irita.leleva [at] smiltenesnovads.lv