Cena
10,78
Izpildes termiņš darba dienās
14
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Gadījumā, ja būvei nav saglabājies neviens konstruktīvais elements un teritorija ir sakārtota, Būvvalde pēc zemes vai būves īpašnieka vai, ja tāda nav - tiesiskā valdītāja, lietotāja pieprasījuma saņemšanas sagatavo izziņu, kas apliecina būves neesamību dabā.

Pakalpojuma pieprasīšana

  • Lai saņemtu izziņu ir nepieciešams iesniegt:
    • iesniegumu;
    • īpašumtiesību apliecinošie dokumenti.

Pakalpojuma apmaksa

Pakalpojuma maksa saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 18.01.2024. lēmumu 

Pakalpojuma maksa par izziņas izsniegšanu ieskaitāma Pašvaldības norēķinu kontā:

Smiltenes novada pašvaldība

LV75UNLA0050014255591

AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X

Reģistrācijas Nr.: 90009067337

Maksājuma mērķis: "Izziņas sagatavošana un izsniegšana"

Pakalpojuma saņemšana

Uzrādot nodevas samaksu apliecinošu maksājuma dokumentu, Būvvalde izdod izziņu.

  • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
  • klātienē 
  • pa pastu

Veidlapas un citi dokumenti

Normatīvie akti

Uzziņas par pakalpojumu

Liene Brolīte

Iestādes vadītāja
liene.brolite [at] smiltenesnovads.lv

Irita Ļeļeva

Būvinspektora palīdze
irita.leleva [at] smiltenesnovads.lv