Cena
2.50
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Fizisko persona reģistra par savu vai personu, kuras likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis viņš ir, kā arī mirušās personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Lai saņemtu izziņu par deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, jāaizpilda noteikta parauga iesnieguma veidlapa un jāuzrāda šādi dokumenti:
  • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);
  • personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties citas personas interesēs;
  • ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība;
  • ja nepieciešama izziņa par bērna, kuram ir 15 gadi un vairāk, dzīvesvietu jāuzrāda bērna pase vai personas apliecība;
  • apliecinājums par valsts nodevas nomaksu (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevumu);
  • valsts nodevas samaksas atvieglojumu saņemšanai jāuzrāda attiecīgais statuss vai faktu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma apmaksa

Valsts nodeva informācijas saņemšanai par vienas personas dzīvesvietas adresi - EUR 2.50

Nodeva ieskaitāma Pašvaldības norēķinu kontā:

Smiltenes novada pašvaldība

LV75UNLA0050014255591

AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X

Reģistrācijas Nr.: 90009067337

Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra.

 • Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja dzīvesvietas deklarācijas izziņu pieprasa:
  • politiski represētā persona;
  • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
  • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
 • Savukārt no valsts nodevas samaksas 100% ir atbrīvotas šādas personas:
  • persona ar invaliditāti;
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
  • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
  • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
  • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Lai saņemtu šos valsts nodevas maksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma aizpildīšanas un nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas, persona saņem pieprasīto dzīvesvietas deklarācijas izziņu.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Dace Ērģele

Nodaļas vadītāja
dace.ergele [at] smiltenesnovads.lv

Kristīne Āboltiņa

Nodaļas vadītājas vietniece
kristine.aboltina [at] smiltenesnovads.lv

Liene Sināte

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece un klientu apkalpošanas speciāliste
liene.sinate [at] smiltenesnovads.lv