Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai juridiskas un fiziskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, nodarbotos ar interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, nepieciešams no Smiltenes novada pašvaldības saņemt licenci (atļauju), kuru izsniedz Smiltenes novada pašvaldības licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

Pakalpojuma pieprasīšana

  • Lai fiziska vai juridiska persona saņemtu licenci, pašvaldībā ir jāiesniedz šādi dokumenti:
    • iesniegums (noteikta parauga veidlapa);
    • licencējamās programmas aprakstu valsts valodā, kas ietver programmas nosaukumu, apjomu, mērķus un uzdevumus, saturu, mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;
    • programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, mācību metožu aprakstu, programmas materiālo un finansiālo nodrošinājumu.
  • Lai saņemtu atļauju pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, atļaujas pieprasītājs iesniedz:

Pakalpojuma apstrāde

Komisija Programmas licencēšanu veic ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo un pieprasīto dokumentu saņemšanas. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju. Komisija pieņem lēmumu par licences (atļaujas) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci (atļauju), par pieņemto lēmumu rakstveidā informējot licences (atļaujas) pieprasītāju ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

 

Pakalpojuma saņemšana

Licenci (atļauju) izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem. Licences (atļaujas) derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par licences (atļaujas) izsniegšanu. Licences (atļaujas) derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām Programmas īstenošanai, derīguma termiņu. Licenci (atļauju) izsniedz tās pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

Santa Brūvere

Juriste
santa.bruvere [at] smiltenesnovads.lv