Cena
4.27
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Personas pienākums ir deklarēt dzīvesvietu mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā. Klātienē iespējams deklarēt savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā, samaksājot valsts nodevu.

Bez maksas dzīvesvietu iespējams deklarēt izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla latvija.gov.lv PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana".

 

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Lai deklarētu dzīvesvietu klātienē, jāaizpilda noteikta veidlapa (dzīvesvietas deklarācija) un jāuzrāda šādi dokumenti:
  • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);
  • personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties citas personas interesēs;
  • ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība;
  • dokuments, kas apliecina tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu konkrētajā adresē;
  • apliecinājums par valsts nodevas nomaksu (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevumu);
  • valsts nodevas samaksas atvieglojumu saņemšanai jāuzrāda attiecīgais statuss vai faktu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma apmaksa

Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu - EUR 4.27

Nodeva ieskaitāma Pašvaldības norēķinu kontā:

Smiltenes novada pašvaldība

LV75UNLA0050014255591

AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X

Reģistrācijas Nr.: 90009067337

Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu (norādīt personas vārdu, uzvārdu).

Valsts nodevu nemaksā:

 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu (e-pakalpojumu);
 • politiski represētās personas;
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 • invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
 • personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc dzīvesvietas deklarēšanas veidlapas aizpildīšanas un pakalpojuma apmaksas, darbinieks aktualizē iesniegtās ziņas Fizisko personu reģistra datu bāzē un izsniedz izziņu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Dace Ērģele

Nodaļas vadītāja
dace.ergele [at] smiltenesnovads.lv

Kristīne Āboltiņa

Nodaļas vadītājas vietniece
kristine.aboltina [at] smiltenesnovads.lv

Liene Sināte

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece un klientu apkalpošanas speciāliste
liene.sinate [at] smiltenesnovads.lv