Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai Dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes iesniegumu.

Smiltenes novada pašvaldība izmaksā vienreizēju pabalstu par katru jaundzimušo bērnu. Pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kura pamata dzīvesvieta pirms bērna piedzimšanas ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, pie nosacījuma, ka bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.
Iesniegumu par pabalsta saņemšanu, bērna likumiskais pārstāvis, iesniedz Dzimtsarakstu nodaļā.
Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
Pabalsta izmaksu administrē Smiltenes novada Sociālais dienests.

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Reģistrējot bērna dzimšanu, bērna vecāki vai bērna vacāku pilnvarotā persona klātienē Dzimtsarakstu nodaļā:
  • iesniedz ārstniecības iestādes vai ārsta izsniegtu medicīnas apliecību (oriģinālu), kas apliecina dzimšanas faktu;
  • uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un laulības apliecību, ja abi vecāki ir savstarpēji laulāti.

Pakalpojuma apstrāde

 • Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.
 • Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
  • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, ja bērna māte līdz bērna piedzimšanai ir noslēgusi laulību;
  • paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību, bet dzimtsarakstu nodaļā ir iesnieguši kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu;
  • bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru, vai bijušo vīru;
  • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, un dokumentu, kas apliecina šīs laulības izbeigšanās pamatu, ja bērna mātes un viņas vīra laulība ir šķirta vai atzīta par neesošu vai laulātais ir miris un no laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu vai laulātā miršanas dienas līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas;
  • ja bērns piedzimis 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās, bet bērna māte šajā laikā jau ir stājusies jaunā laulībā, par bērna tēvu norāda mātes jauno vīru.
 • Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par viņa māti.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas, Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Dace Ērģele

Nodaļas vadītāja
dace.ergele [at] smiltenesnovads.lv

Kristīne Āboltiņa

Nodaļas vadītājas vietniece
kristine.aboltina [at] smiltenesnovads.lv

Liene Sināte

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece un klientu apkalpošanas speciāliste
liene.sinate [at] smiltenesnovads.lv