Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
 • Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros:
  • lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
  • izšķir vecāku domstarpības bērna aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu;
  • izšķir bērna un vecāku/aizbildņa domstarpības;
  • izšķir aizbildņa un vecāku domstarpību izšķiršana.

Vecāku strīds par domstarpībām bērna aizgādības jautājumos izšķirams, ņemot vērā bērna intereses un noskaidrojot bērna viedokli, ja vien viņš pats spēj to formulēt.

 

Bērns var vērsties pēc palīdzības Bāriņtiesā, ja vecāki noteikuši viņam nepamatotus ierobežojumus vai radušās citas domstarpības viņu attiecībās.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Nepieciešamie dokumenti:
  • iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
  • iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

Pakalpojuma apstrāde

Lēmuma pieņemšanā tiek uzklausīti vecāki, bērns un citas iesaistītās personas, izvērtēti visi iesniegtie un Bāriņtiesas rīcībā esošie dokumenti.

Pakalpojuma saņemšana

Izskatot visus iesniegtos dokumentus, uzklausot lietā iesaistīto personu viedokli, Bāriņtiesa pieņem lēmumu, kuru var saņemt klātienē vai pa pastu kā Ierobežotas pieejamības informāciju.

Veidlapas un citi dokumenti

Normatīvie akti

Uzziņas par pakalpojumu

Ineta Buldure

Bāriņtiesas priekšsēdētājas palīgs
barintiesa [at] smiltenesnovads.lv