Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, tad ir iespēja uz iesnieguma pamata lūgt pašvaldību pārbaudīt šīs personas deklarēto dzīvesvietas ziņu tiesiskumu un lūgt tās anulēt.

Ja pašvaldība konstatē, ka personai zudušas tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar lēmuma pieņemšanas datumu. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, un šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Lai anulētu deklarēto dzīvesvietu, pašvaldībā ir jāiesniedz:
  • iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu;
  • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);
  • pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara;
  • īpašuma vai īres tiesību apliecinošs dokuments, vai cits dokuments, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustamo īpašumu;
  • dokuments, kas apliecina, ka ir zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarācijai (vienošanās par īres tiesību izbeigšanu, līgums, kuram ir beidzies noteiktais termiņš, pirkuma līgums, spēkā stājies tiesas spriedums par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zaudēšanu un/vai izlikšanu no dzīvojamām telpām u.c.);
  • pēc iesniedzēja vēlēšanās jebkurš cits dokuments, kas apliecina iesniegumā minētos faktus.

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.gov.lv ir iespēja saņemt informāciju par savā īpašumā deklarētajām personām izvēloties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas”.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc dokumentu saņemšanas Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisija izskata un pieņem atbilstošu lēmumu. Lēmumu iespējams saņemt atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:

 • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
 • klātienē 
 • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Alda Zunde

Nodaļas vadītāja
alda.zunde [at] smiltenesnovads.lv

Dace Klāva

Nekustamo īpašumu speciāliste
dace.klava [at] smiltenesnovads.lv