Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās. Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.

Bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē likumiskais pārstāvis var reģistrēt no bērna dzimšanas (dzimšanas apliecības saņemšanas brīža) līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

Līdz vietas piešķiršanai, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu, likumiskajam pārstāvim ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām pašvaldības izglītības iestādēm un laiku (mācību gadu), no kura bērnam nepieciešama vieta pašvaldības izglītības iestādē vai anulēt pieteikumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādē, bērna likumiskais pārstāvis – vecāki, aizbildnis vai vecāku vai aizbildņu pilnvarotā persona, iesniedz iesniegumu klātienē kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem, pagastu pārvaldēm vai izglītības iestādēm, vai nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu uz pašvaldības elektroniskā pasta adresi vai e-Adresi parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

 • Iesniegumā likumiskais pārstāvis norāda:
  • likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto un faktisko dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju (abu vecāku tālruņa numurus un e-pasta adresi, ja tāda ir);
  • bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, deklarēto dzīvesvietas adresi;
  • mācību gadu, kad bērns uzsāks apmeklēt izglītības iestādi;
  • iestādes, kuras vēlas apmeklēt (ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā);
  • iestādi, kuru jau apmeklē bērna brālis vai māsa;
  • ārpuskārtas statusu (ja tāds ir).

Iesniedzot iesniegumu klātienē likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, ja iesniedz par ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu, tad papildus likumiskais pārstāvis uzrāda dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs.

Pakalpojuma apstrāde

Pašvaldības Izglītības pārvalde ir atbildīga par visu iesniegumu reģistrēšanu, Reģistra uzturēšanu un individuālo reģistrācijas kodu piešķiršanu katram bērnam. Pašvaldības Izglītības pārvaldes atbildīgais darbinieks sagatavo sarakstus par vietas piešķiršanu pašvaldības izglītības iestādēs un iesniedz izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai pašvaldības domes izveidotajai Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijai līdz kārtējā mēneša 15. datumam.

Piešķirot vietu, tiek ievērota likumiskā pārstāvja norādītā informācija par vēlamajām pašvaldības izglītības iestādēm. Ja tas nav iespējams, Komisija var piedāvāt bērnam vietu citā pašvaldības izglītības iestādē.

Pakalpojuma saņemšana

Bērna uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē notiek saskaņā ar Komisijas lēmumu par vietas piešķiršanu un izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.

 • Lai uzņemtu bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, likumiskais pārstāvis personīgi slēdz līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi ar attiecīgās izglītības iestādes vadītāju, uzrāda bērna dzimšanas apliecību un iesniedz izglītības iestādē šādus dokumentus:
  • iesniegumu bērna uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādē;
  •  bērna medicīnas karti (veidlapa Nr. 026/u);
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja bērns tiek uzņemts speciālā izglītības programmā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Linda Purmale

Izglītības darba speciāliste (pirmsskolas un sākumskolas izglītības jautājumos)
linda.purmale [at] smiltenesnovads.lv