Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
 • Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:
  • lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
  • lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
  • nosūta konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai, vai personu, ar kuru bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus, vai personu, ar kuru bērns dzīvo nedalītā saimniecībā;
  • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksu personai, kura faktiski audzina bērnu vai pašam bērnam, kurš ir sasniedzis 15 gadu vecumu;
  • veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības pasākumus.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Smiltenes novada Bāriņtiesā ir jāiesniedz:
  • iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
  • iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

Pakalpojuma saņemšana

Lēmumu var saņemt klātienē vai pa pastu kā Ierobežotas pieejamības informāciju.

Uzziņas par pakalpojumu

Ineta Buldure

Bāriņtiesas priekšsēdētājas palīgs
barintiesa [at] smiltenesnovads.lv