Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Vecāks, aizbildnis un audžuģimene var nodot bērnu citas personas aprūpē tikai īpašos gadījumos, pastāvot objektīvam pamatojumam, un uz konkrētu laika periodu, piemēram, pamatojums var būt darbs/mācības ārvalstīs, laika periods (jāsakrīt ar periodu, kurā vecāki objektīvu iemeslu dēļ ir kavēti bērnu aprūpēt). Ja bērns atrodas abu vecāku aizgādībā, tad ir nepieciešama abu vecāku piekrišana.

Bāriņtiesa izvērtē, vai bērna nodošana citas personas aprūpē atbilst bērna interesēm un, vai persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt pirms bērns tiek nodots citas personas aprūpē.

Par citas personas aprūpē nodoto bērnu, vecāku dzīvesvietas Bāriņtiesa informē šīs personas dzīvesvietas Bāriņtiesu, kas nodrošina regulāru attiecīgās personas aprūpē nodotā bērna dzīves apstākļu pārbaudi.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Smiltenes novada Bāriņtiesā uzrādot personu apliecinošu dokumentu nepieciešams iesniegt.
  1. Iesniegumu ar lūgumu nodot aprūpē bērnu (iesniegumā jānorāda personas motivācija).
 • Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus, kā piemēram:
  • dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  • ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
  • informāciju par ienākumiem.
 • Bāriņtiesa izvērtē personas, kuras aprūpē tiks nodots bērns, nepieciešamās spējas un īpašības, kā arī:
  • motivāciju ņemt aprūpē bērnu;
  • ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
  • nodarbinātību;
  • dzīves apstākļus;
  • spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. Izvērtējot personas atbilstību, Bāriņtiesa ņem vērā atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.

Ārpusģimenes aprūpē un vecāku aprūpē esoša bērna, citas personas aprūpē Ārvalstī.

 • Pirms Bāriņtiesa lemj par bērna nodošanu citas personas aprūpē ārvalstī, persona, kura vēlas uzņemt bērnu, iesniedz Bāriņtiesai.
  1. Attiecīgās valsts kompetentās bērnu tiesību aizsardzības iestādes atzinumu, kurā sniedz personas piemērotības izvērtējumu un apliecinājumu, ka tā nodrošinās aprūpē nodotā bērna dzīves apstākļu regulāru pārbaudi un sniegs Bāriņtiesai pārskatu par katrā šādā pārbaudē konstatēto.
  2. Minētie dokumenti iesniedzami Bāriņtiesai, pievienojot to notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
  3. Aizbildnis un audžuģimene vienojas ar personu par kārtību, kādā personai sedz izdevumus, kas saistīti ar bērna uzturu.
  4. Lai laulātie vai persona, kas ārvalstī uzņēmusi ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu, varētu šo bērnu adoptēt, ir nepieciešams par bērna ārpusģimenes aprūpi lēmušās Bāriņtiesas atzinums, ka tas atbilst bērna labākajām interesēm.

Pakalpojuma apstrāde

Lai izvērtētu personas spēju bērnu pienācīgi aprūpēt un pieņemtu lēmumu bērna interesēs, Bāriņtiesa pieprasa informāciju par personas sodāmībām, par personas veselības stāvokli, no psihiatra un narkologa par iespējamām atkarībām, veic dzīves apstākļu pārbaudi, noskaidro bērna viedokli un lūdz psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti.

Bāriņtiesa pieņem lēmumu, ka bērna interesēs ir bērna nodošana personas aprūpē.

Pakalpojuma saņemšana

Pozitīva izvērtējuma rezultātā, bērna likumiskais pārstāvis un aprūpētājs ar Bāriņtiesas lēmumu dodas pie notāra un noformē notariāli apstiprinātu pilnvaru aprūpētājam par bērna likumisku pārstāvēšanu. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus personas ģimenē.

 

 

Uzziņas par pakalpojumu

Ineta Buldure

Bāriņtiesas priekšsēdētājas palīgs
barintiesa [at] smiltenesnovads.lv