Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
 • Bāriņtiesa, aizstāvot bērna/aizgādnībā esošās personas mantiskās intereses:
  • lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērnam/aizgādnībā esošajai personai piekritušo mantojumu;
  • lemj par bērnam/aizgādnībā esošajai personai piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
  • lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
  • lemj par aizgādnībā esošajai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
  • lemj par bērnam/aizgādnībā esošajai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
  • lemj par īpašuma iegūšanu bērnam/aizgādnībā esošajai personai;
  • ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
  • lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
  • lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
  • seko, lai aizgādnis nerīkojas ar aizgādnībā esošajai personai piederošu mantu bez bāriņtiesas atļaujas, ja tā saskaņā ar likumu ir nepieciešama; pārbauda, vai aizgādnis noskaidro aizgādnībā esošās personas viedokli un gribu un pārvalda mantu atbilstoši šīs personas interesēm un normatīvo aktu prasībām.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Atkarībā no izskatāmā jautājuma nepieciešamie dokumenti:
  • iesniegums;
  • bērna dzimšanas apliecība;
  • miršanas apliecība;
  • mantojuma saraksts;
  • mantojuma apliecība;
  • īpašuma tiesību apliecinošs dokuments;
  • izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu;
  • darījuma līguma projekts;
  • nekustamā īpašuma novērtējums;
  • kredītiestādes izziņa u.c.

Pakalpojuma saņemšana

Izskatot visus iesniegtos dokumentus, uzklausot lietā iesaistīto personu viedokli, bāriņtiesa pieņem lēmumu, vai konkrētā darbība atbilst bērna/aizgādnībā esošās personas vislabākajām interesēm.

 

 

Uzziņas par pakalpojumu

Ineta Buldure

Bāriņtiesas priekšsēdētājas palīgs
barintiesa [at] smiltenesnovads.lv