Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:

 • ir faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu;
 • bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ);
 • vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
 • vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais;
 • konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu.

Bāriņtiesa lemj par pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanu, ja aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši.

Ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas nav iespējams tās atjaunot, Bāriņtiesa lemj par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, izņemot gadījumu, kad aizgādības tiesības nevar atjaunot no vecāka neatkarīgu apstākļu dēļ.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Administratīvo lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanai vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina:
  • uz viena vecāka iesnieguma pamata;
  • iestādes iniciatīvas pamata;
  • uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

 

 • Lietu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina:
  • uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;
  • iestādes iniciatīvas pamata;
  • uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

Pakalpojuma saņemšana

Izvērtējot visus lietā esošos dokumentus, uzklausot lietas dalībniekus, Bāriņtiesas darbinieki pieņem attiecīgu lēmumu. Bāriņtiesas lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu stājas spēkā un izpildāms nekavējoties.

Lēmumu saņem klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.

 

 

Uzziņas par pakalpojumu

Ineta Buldure

Bāriņtiesas priekšsēdētājas palīgs
barintiesa [at] smiltenesnovads.lv