Cena
142,29
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldība savā administratīvajā teritorijā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, izņemot gadījumā, kad bieži sastopamo derīgo izrakteņu atradne ietilpst vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, vai gadījumā, kad derīgo izrakteņu atradnē papildus bieži sastopamajiem derīgajiem izrakteņiem ir akceptēti citu derīgo izrakteņu krājumi.

Lai saņemtu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju, iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu atļaujas saņemšanai.

Pakalpojuma pieprasīšana

Smiltenes novada pašvaldībā nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 • iesniegumu, kurš var būt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus un šādu informāciju:
  • iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
  • iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un elektroniskā pasta adrese;
  • zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese (ja iespējams).
 • Iesniegumam pievieno:
  • derīgo izrakteņu atradnes pasi;
  • dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
  • dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus;
  • ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, tad ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;
  • ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
  • ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
  • ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

Pakalpojuma apstrāde

Valsts nodeva ieskaitāma Pašvaldības norēķinu kontā:

LV75UNLA0050014255591

AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X

Reģistrācijas Nr.: 90009067337

Pēc visu dokumentu saņemšanas Pašvaldības dome izskata un pieņem atbilstošu lēmumu kārtējā domes sēdē.

Pakalpojuma saņemšana

Atļauja par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvi tiek izdota atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:

 • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
 • klātienē 
 • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Sallija Lakina

Vides pārvaldības speciāliste
sallija.lakina [at] smiltenesnovads.lv

Alda Zunde

Nodaļas vadītāja
alda.zunde [at] smiltenesnovads.lv