Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Otrās vai trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai, fiziskai vai juridiskai personai nepieciešams no Smiltenes novada pašvaldības saņemt atļauju (licenci), kuru izsniedz Smiltenes novada pašvaldības licencēšanas komisija.

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Lai saņemtu atļauju otrās vai trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai, fiziskā vai juridiskā persona iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā iesniegumu, kurā iekļauj šādas ziņas:
  • juridiskā persona - juridiskās personas nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;
  • fiziskā persona - vārds, uzvārds un personas kods, deklarētā dzīvesvieta, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;
  • šautuves (šaušanas stenda) adrese;
  • šaušanas sporta speciālista vārds, uzvārds, personas kods un šaušanas sporta speciālista sertifikāta numurs;
  • informācija par šautuves (šaušanas) stenda kategoriju un atbilstību Ministru kabineta Nr. 494 noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām;
  • informācija par atklātās šautuves norobežošanu, brīdinājuma zīmju izvietošanu un citiem līdzīgiem pasākumiem, lai nepieļautu cilvēku, dzīvnieku un transportlīdzekļu nokļūšanu bīstamajā zonā;
  • informācija par šautuves izmantošanas laiku (darba laiku);
  • licences saņemšanas veids – papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus.

 1. Atklātās vai pusslēgtās šautuves plānu vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500; M 1:1000), kurā atzīmētas visas atklātās vai pusslēgtās šautuves bīstamās zonas robežas.
 2. Slēgtās šautuves plānu vizuāli uztveramā mērogā (M 1:50 vai 1:100), kurā atzīmētas slēgtās šautuves vajadzībām izmantojamās telpas;
 3. Šautuves nolikumu, kurā norāda:
  • darba laiku;
  • apmeklētāju reģistrācijas un instruktāžas kārtību;
  • šautuvē ievērojamos drošības noteikumus;
  • kārtību, kādā paredzēts nodrošināt pirmo palīdzību;
  • šautuves darbinieku pienākumus.
 4. Citus dokumentus, kurus fiziskā vai juridiskā persona uzskata par nepieciešamu pievienot.

 

Pakalpojuma saņemšana

Komisija pēc iesnieguma saņemšanas triju darbdienu laikā pieprasa:

 1. Būvvaldei - atzinumu par šautuves (šaušanas stenda) atbilstību normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā;
 2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai - atzinumu par šautuves (šaušanas stenda) atbilstību ugunsdrošības noteikumiem. 

Komisija lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju (licenci) pieņem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Atļauju izsniedz uz nenoteiktu laiku atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:

 • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā);
 • klātienē;
 • pa pastu.

Uzziņas par pakalpojumu

Santa Brūvere

Juriste
santa.bruvere [at] smiltenesnovads.lv