Cena
Saskaņā ar cenrādi
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos var saņemt komersanti, kuri ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai. Pašvaldība atļauju izsniedz tirdzniecībai sabiedrisko pasākumu norises vietās – svētkos, koncertos, gadatirgos, sporta vai atpūtas, izklaides un citos līdzīgos pasākumos. Tā tiek izsniegta uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.

Atļauju neizsniedz reliģisko svētku un pasākumu, bērnu un skolēnu svētku un pasākumu norises vietā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai tirdzniecības dalībnieks aizpilda un iesniedz iesnieguma veidlapu. Papildus iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

  1. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
  2. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma norises vietu un laiku;
  3. speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopiju un/vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Pēc iesnieguma apstrādes, organizatoram tiks nosūtīts rēķins par aprēķināto nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā.

Pakalpojuma apmaksa

Rēķins tiek sastādīts pēc iesnieguma sniegtās informācijas atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr. 26/22 Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, iekasētas nodevas par ielu tirdzniecību un piešķirts tirgus statuss Smiltenes novadā.

Nodeva ieskaitāma Pašvaldības norēķinu kontā:

LV75UNLA0050014255591

AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X

Reģistrācijas Nr.: 90009067337

Pakalpojuma saņemšana

Atļauja tiek izsniegta 5 darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas un izdota atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam.

  • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
  • klātienē 
  • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Modris Apsītis

Vadītājas vietnieks uzņēmējdarbības jautājumos
modris.apsitis [at] smiltenesnovads.lv

Santa Andersone

Sekretāre
sekretare [at] smiltenesnovads.lv