Cena
Saskaņā ar cenrādi
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļaujas izsniegšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskai personai un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu atļauju rīkot tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības organizators aizpilda un iesniedz iesnieguma veidlapu. Papildus iesniegumam pielikumā jāpievieno:

  1. tirdzniecības dalībnieku saraksts;
  2. saskaņojums ar Būvvaldi;
  3. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
  4. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā.

Pēc iesnieguma apstrādes, organizatoram tiks nosūtīts rēķins ar aprēķināto nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā.

Pakalpojuma apmaksa

Rēķins tiek sastādīts pēc iesnieguma sniegtās informācijas atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr. 26/22 Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, iekasētas nodevas par ielu tirdzniecību un piešķirts tirgus statuss Smiltenes novadā.

Nodeva ieskaitāma Pašvaldības norēķinu kontā:

LV75UNLA0050014255591

AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X

Reģistrācijas Nr.: 90009067337

Pakalpojuma saņemšana

Atļauja tiek izsniegta 5 darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas un izdota atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam.

  • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
  • klātienē 
  • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Modris Apsītis

Vadītājas vietnieks uzņēmējdarbības jautājumos
modris.apsitis [at] smiltenesnovads.lv

Santa Andersone

Sekretāre
sekretare [at] smiltenesnovads.lv