Cena
Saskaņā ar cenrādi
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tajā skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā, tirdzniecības dalībnieks aizpilda un iesniedz iesnieguma veidlapu. Papildus pievieno šādus dokumentus:

  1. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
  2. ja tirdzniecība paredzēta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, jānorāda kustības maršruts, norādot ielu tirdzniecības veikšanai nepieciešamās pieturvietas un laikus, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
  3. ja tirdzniecība paredzēta publiskā vietā, kas nav Pašvaldības noteikta tirdzniecības vieta, tad jāpievieno informācija par tirdzniecības vietas izvietojumu, iekārtojumu un izmēriem;
  4. Pašvaldības Būvvaldes saskaņota tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice.

Pakalpojuma apmaksa

Rēķins tiek sastādīts pēc iesnieguma sniegtās informācijas atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr. 26/22 Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, iekasētas nodevas par ielu tirdzniecību un piešķirts tirgus statuss Smiltenes novadā.

Nodeva ieskaitāma Pašvaldības norēķinu kontā:

LV75UNLA0050014255591

AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X

Reģistrācijas Nr.: 90009067337

Pakalpojuma saņemšana

Atļauja tiek izsniegta 5 darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas un izdota atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam.

  • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
  • klātienē 
  • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Modris Apsītis

Vadītājas vietnieks uzņēmējdarbības jautājumos
modris.apsitis [at] smiltenesnovads.lv

Santa Andersone

Sekretāre
sekretare [at] smiltenesnovads.lv