Cena
7.00
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personai ir iespēja saņemt atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā iesniegumu un uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu vai nosūtot pieprasījumu Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.gov.lv.

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Lai saņemtu atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību ir jāiesniedz iesniegums, kurā norāda:
  • pieprasītāja vārdu (-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
  • pamatojumu dokumenta atkārtotai saņemšanas nepieciešamībai;
  • atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, – laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
  • personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

Pakalpojuma apmaksa

Valsts nodeva par atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības izsniegšanu - 7.00 euro, bet maksa par izziņas izsniegšanu saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 27.04.2022. lēmumu 

Valsts nodevu samaksā pirms pakalpojuma saņemšanas. Uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu no tās atbrīvo:

 1. personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 2. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 4. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 5. daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Pakalpojuma saņemšana

Atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību, vai izziņu persona saņem klātienē Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un pilnvaru (ja dokumentu saņem pilnvarotā persona).
Izziņu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju var saņemt arī elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

Dace Ērģele

Nodaļas vadītāja
dace.ergele [at] smiltenesnovads.lv

Kristīne Āboltiņa

Nodaļas vadītājas vietniece
kristine.aboltina [at] smiltenesnovads.lv

Liene Sināte

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece un klientu apkalpošanas speciāliste
liene.sinate [at] smiltenesnovads.lv