Komisijas galvenie uzdevumi

 • Komisija izskata personu iesniegumus, tiem pievienotos dokumentus un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumam “Par pašvaldības administratīvajiem aktiem, kuru pieņemšana tiek deleģēta Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijai” izskata un pieņem galīgo lēmumu administratīva akta formā šādos jautājumos:  
  • zemes ierīcības projektu izvērtēšana, zemes ierīcības projektu un tā grozījumu apstiprināšana;
  • nekustamā īpašuma adrešu piešķiršana, maiņa un likvidēšana;
  • nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršana un maiņa;
  •  kad īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atmaksā pašvaldībai nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas izmaksas;
  • nekustamā īpašuma sadalīšana, apvienošana;
  • nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un piekrītošās zemes platības noteikšana;
  • zemes vienības platības precizēšana;
  • zemes lietošanas tiesību izbeigšana;
  • zemes platības noteikšana ēku (būvju) uzturēšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā;
  • starpgabala statusa noteikšana pašvaldības piederošai vai piekritīgai zemei;
  • pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu noteikšana;
  • zemes konsolidācijas ierosinājumu izstrādāšana;
  • par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā;
  • nekustamā īpašuma nomas tiesību piešķiršana, izbeigšana, nomas līgumu termiņu pagarināšana atbilstoši Domes noteiktajai kārtībai;
  • nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošana;
  • medību tiesību nomas piešķiršana,
  • kā arī sagatavo lēmumu projektus par nomas tiesību izsoli uz neapbūvētiem zemes gabaliem, par neapbūvēta zemes gabala apbūves tiesības piešķiršanu, organizē Pašvaldības degradēto teritoriju apzināšanas un degradācijas novēršanas pasākumus, sagatavo priekšlikumus Domei par rīcību ar pašvaldības nekustamo īpašumu (zeme, ēkas, meži, derīgie izrakteņi).

Komisijas sastāvs 

 • Komisijas priekšsēdētāja: 
  • Evija Zurģe, pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos.
 • Komisijas locekļi: 
  • Alda Zunde, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja;
  • Daina Kļaviņa, nekustamo īpašumu speciāliste;
  • Ilze Rušiņa, nekustamo īpašumu speciāliste;
  • Jurijs Ronimoiss, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas vietnieks;
  • Juris Kudlāns, mērnieks. 

Komisiju sēdes

Sēdes darba kārtība un protokoli.
Skatīt vairāk