Komisijas galvenie uzdevumi

 • Izstrādāt un apstiprināt vai sagatavot apstiprināšanai domes sēdē izsoles noteikumus.
 • Organizēt ar izsoli saistīto sludinājumu publicēšanu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 • Organizēt ar izsoles dalībnieku reģistrāciju saistītās darbības.
 • Nodrošināt izsoles interesentiem iespēju apskatīt atsavināto pašvaldības mantu vai nomas objektu.
 • Īstenot izsoles norisi.
 • Sagatavot domes sēdei lēmumprojektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Komisijas sastāvs 

 • Komisijas priekšsēdētājs: 
  • Mārtiņš Ulāns, pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos.
 • Komisijas locekļi: 
  • Andris Abrāmovs, pašvaldības domes deputāts;
  • Jurijs Ronimoiss, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas vietnieks;
  • Gaidis Bogdanovs, Blomes un Smiltenes pagastu apvienības vadītājs;
  • Larisa Podoprosvetova, grāmatvede par ilgtermiņa ieguldījumiem. 

Komisiju sēdes

Sēdes darba kārtība un protokoli.
Skatīt vairāk