Pašvaldības līdzfinansējuma mērķis ir veicināt Smiltenes novadā labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošināt vides pieejamību.

 • Līdzfinansējumu var saņemt:
  • Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība atbilstoši noteikumos minētajiem nosacījumiem;
  • vienas dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai;
  • viena kalendārā gada laikā līdz 5000 eiro.
 • Dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas:
  • topogrāfijas izmaksas;
  • zemesgabala labiekārtojuma projekta izstrāde;
  • piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus);
  • bērnu rotaļu laukumu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot aprīkojuma elementus);
  • zaļo zonu labiekārtošana;
  • apgaismojuma atjaunošana, pārbūve un/vai būvniecība.
 • Lai saņemtu līdzfinansējumu jāiesniedz:
 • Pieteikšanās termiņš:
  • Nav termiņa ierobežojuma. Gadījumā, ja pieteikuma iesniegšanas brīdī, pašvaldības kalendārā budžeta gadā piešķirtais kopējais līdzfinansējums ir izmantots, iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti nākamajā budžeta gadā reģistrācijas secībā.
 • Lēmumu pieņem:
  • Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu līdzfinansējumu, tā apmēru un piešķiršanas nosacījumus nosaka saistošie noteikumi Nr.11/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

Teksts

Teksts

Teksts

Teksts

Nr. Daudzdzīvokļu māja Līdzfinasējuma aktivitāte Kopējais plānotais finansējums, EUR Pašvaldības līdzfinansējums no kopējā apjoma, EUR
1. Dakteru iela 59, Smiltene Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 4028,56


 
3000


 
2. Dakteru iela 59, Smiltene Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai 2113,92 1585,44
3. Dārza ielā 50, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 3837,5 2878,13
4. Limbažu ielā 10, Smiltenē  Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 3376,63 2532,47
Nr. Daudzdzīvokļu māja Līdzfinasējuma aktivitāte Kopējais plānotais finansējums, EUR Pašvaldības līdzfinansējums no kopējā apjoma, EUR
1.  Dakteru ielā 15, Smiltenē Dzīvojamās mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbi
Labiekārtojuma elementu uzstādīšanai vai esošo elementu atjaunošana
Apgaismojuma atjaunošana, pārbūve un/vai būvniecība
2424,75 1543,04
2. Dakteru ielā 59, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība
Dzīvojamās mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbi
Labiekārtojuma elementu uzstādīšanai vai esošo elementu atjaunošana
4360,79 3270,6
3. Dārza ielā 50, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 3867,15

 
2900,36

 
4. Rīgas ielā 3/1, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 3999,96 2999,97
5. Rīgas ielā 3/2, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 3999,96 2999,97
Nr. Daudzdzīvokļu māja Līdzfinasējuma aktivitāte Kopējais plānotais finansējums, EUR Pašvaldības līdzfinansējums no kopējā apjoma, EUR
1. Dakteru ielā 15, Smiltenē Projekta izstrāde
Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība
Dzīvojamās mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbi
Labiekārtojuma elementu uzstādīšanai vai esošo elementu atjaunošana
Apgaismojuma atjaunošana, pārbūve un/vai būvniecība
6800 5000
2.  Daugavas ielā 2, Smiltenē Projekta izstrādei (tajā skaitā topogrāfijas un inženierģeoloģijas izstrādei)
Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība
4377,45 3252,34
3. Daugavas ielā 64, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 3259,18

 
2444,38

 
4. Dārza ielā 50, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 3340,75 2505,56
5. Limbažu ielā 5/1, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 2861 2145,75
6. Silva 3a, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība
Dzīvojamās mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbi
Labiekārtojuma elementu uzstādīšanai vai esošo elementu atjaunošana
4981,78 3736,34
Nr. Daudzdzīvokļu māja Līdzfinasējuma aktivitāte Kopējais plānotais finansējums, EUR Pašvaldības līdzfinansējums no kopējā apjoma, EUR
1.  Dārza ielā 23, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 659,51 494,63
2. Limbažu ielā 10, Smiltenē Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai 3363,8 1600
3. Pils ielā 7, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 10745,65 3000
4. Dakteru iela 24, Smiltene Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 1137,34 853
5. Dārza ielā 26, Smiltenē Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai
Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība
6161,23 3431,75
6. Dakteru iela 15 Projekta izstrāde
Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība
Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai
Dzīvojamās mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbi
Labiekārtojuma elementu uzstādīšanai vai esošo elementu atjaunošana
Apgaismojuma atjaunošana, pārbūve un/vai būvniecība
6800 5000
7. Rīgas ielā 3/2, Smiltenē Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai 3363,8 1600