Pašvaldības līdzfinansējuma mērķis ir motivēt Smiltenes novada dzīvokļu īpašniekus sagatavoties plānotajam valsts un Eiropas Savienības atbalstam energoefektivitātes pasākumu īstenošanai ēkās, veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

 • Līdzfinansējumu var saņemt:
  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un tajā, saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu, ir ne mazāk kā četri dzīvokļi,
  • energoefektivitātes pasākumu veikšanai atbilstoši noteikumos minētajiem nosacījumiem.
  • vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai;
  • viena kalendārā gada laikā līdz 3000 EUR.
 • Līdzfinansējums tiek piešķirts šādām aktivitātēm:
  • energoaudita veikšanai – 70 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 500 EUR;
  • ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvprojekta sagatavošanai – 20% procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 EUR;
  • sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai – 70 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 500 EUR.
 • Lai saņemtu līdzfinansējumu jāiesniedz:
  • pieteikums pašvaldībai energoefektivitātes pasākumu veikšanai;
  • projekta iesniegums finansējuma saņemšanai.
 • Lēmumu pieņem:
  • Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus nosaka saistošie noteikumi Nr.10/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.


Nr. Daudzdzīvokļu māja Līdzfinansējuma aktivitāte  Kopējais plānotais finansējums, EUR Pašvaldības līdzfinansējums no kopējā apjoma, EUR
1. Silva 2a, Silva, Launkalnes pagasts

Energoaudita veikšanai Paaugstināšanas pasākumu būvprojekta sagatavošana
Sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana 

11200,00 3000

 

Netika saņemti pieteikumi. 

Netika saņemti pieteikumi.