• Konkursa mērķi ir:
  • veicināt Smiltenes novada attīstību un atpazīstamību;
  • pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt Smiltenes novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību Smiltenes novada attīstībā un piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā;
  • radīt publiski pieejamu, radošu un atvērtu sabiedrisko vidi un aktivizēt jaunu, radošu kopsadarbības formu attīstību, vienlaikus stimulējot sabiedrības savstarpējo sadarbību un sociāli ekonomisko potenciālu.
 • Konkursā projekta pieteikumus var iesniegt:
  • 10 iedzīvotāji, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novadā un kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu;
  • Smiltenes novadā reģistrēta biedrība.
 • Projektu ideja atbilst šādiem kritērijiem:
  • projekta realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejama publiska vieta – pašvaldības vai, saņemot attiecīgu saskaņojumu, valsts nekustamais īpašums (ārtelpa vai iekštelpa);
  • projekts ir saistīts ar infrastruktūras uzlabošanu, kurai ir paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība, tā rezultāti ir pieejami plašam iedzīvotāju lokam;
  • projekta realizēšanas termiņš ir 1,5 gads no tā apstiprināšanas brīža;
  • projektā plānotie pasākumi jau netiek finansēti no valsts budžeta, ES fondiem vai citiem ārvalstu finanšu līdzekļiem;
  • projektu ideja nav pretrunā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem;
  • projekta īstenošana nerada pašvaldībai nesamērīgas uzturēšanas izmaksas.
 • Finansējums: 
  • vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 9 500 EUR;
  • kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 20 000 EUR.
 • Projektu ideju pieteikšana un konkursa norise:
  • pieteikumu iesniegšana notiek pašvaldības izsludinātajā termiņā; 
  • projekta iesniedzējam pirms projekta iesniegšanas ir jāpiedalās konsultācijā ar Smiltenes novada pašvaldību par projekta realizāciju, lai precizētu projekta ieceres realizācijai nepieciešamās izmaksu pozīcijas;
  • konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Konkursa vērtēšanas komisija;
  • projekti, kas pēc izvērtēšanas atzīti par atbilstošiem konkursa nolikumam, tiek nodoti balsošanai iedzīvotājiem, kas ilgs trīs nedēļas.
  • projektus, kas balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, ievērojot konkursā paredzētā finansējuma apmēru, realizē Smiltenes novada pašvaldība. 

Konkursa izsludināšana 2024. gadā

Pieteikumu iesniegšana līdz 31. maijam plkst. 16.00.

 • Saņemtas kopumā 13 projektu idejas.
 • Balsojumam nodotas 12 projektu idejas.
 • Balsošanas laikā saņemtas 2541 balsis,  pēc parbaudes anulētas 368 balsis, jo balsotāji nebija izpildījuši kādu no konkursa dalības kritērijiem – nebija deklarēti Smiltenes novadā, nebija sasnieguši 16 gadus vai aptaujas anketa bija aizpildīta nepilnīgi.
 • Kopējais finansējums 28 500 EUR.

Balsojuma rezultāti

Projekta nosaukums Projekta mērķis/apraksts Iesniedzējs Paredzamais finansējums EUR Balsojums (balsis)
Projekts "Apes estrāde – kur satiekas cilvēks, kultūra un laiks!"     9 479,99 410
Projekts "Lapene pie Bilskas ezera"     6 013,70 407
Projekts "Ūdens apgādes uzlabošana Palsmanes kapsētā"     8967,79 397
Projekts "Āra trenažieri Trapenes pagastā"      4038,52 342
 • Saņemtas kopumā 13 projektu idejas.
 • Balsojumam nodotas 12 projektu idejas.
 • Balsošanas laikā saņemtas 2541 balsis,  pēc parbaudes anulētas 368 balsis, jo balsotāji nebija izpildījuši kādu no konkursa dalības kritērijiem – nebija deklarēti Smiltenes novadā, nebija sasnieguši 16 gadus vai aptaujas anketa bija aizpildīta nepilnīgi.
 • Kopējais finansējums 25 000 EUR.

Balsojuma rezultāti

Projekta nosaukums Projekta mērķis/apraksts Iesniedzējs Paredzamais finansējums EUR Balsojums (balsis)
Projekts “Ugunskura vietas labiekārtošana pie Bilskas ezera”     2698 197
Projekts “Estrādei Gaujienā būt! Estrādes grīdas atjaunošana Gaujienas pagasta estrādē “Egļukalni””     5000 169
Projekts “Aktīvās atpūtas stūrītis”     4981,81 160
Projekts “Trotuāra izbūve Trapenes pagastā”     5000 158
Projekts “Disku Golfa parks Smiltenē Jaunā parka teritorijā”     4996 138
Projekts “Apes pilsētas laukumu labiekārtošana”      4996 138