Konkursa mērķis – veicināt remigrāciju Smiltenes novadā, sniedzot atbalstu projektiem, kas tiek realizēti novadā un kuru rezultātā tiek radīti jauni remigrantu uzņēmumi vai tiek radītas jaunas darbavietas remigrantiem, nodrošinot jaunu produktu un/vai pakalpojumu attīstību reģionālā mērogā.

 • Konkursā projekta pieteikumus var iesniegt:
  • remigrants vai juridiska persona vai fiziska persona, kas plāno izveidot darba vietu remigrantiem, ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kas projekta apstiprināšanas gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants, un kas atbilst šī nolikuma prasībām un ir iesniegusi Konkursa pieteikumu;
  • uz atbalstu var pretendēt gan jaunie uzņēmumi, gan esošie uzņēmumi, bet uzņēmuma darbībai jānorit Smiltenes novada teritorijā. Saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, tiek uzskatīts par uzņēmumu.
 • Projektu ideja:
  • tiek radīti jauni remigrantu uzņēmumi vai tiek radītas jaunas darbavietas remigrantiem, uzņēmējdarbības projekta ietvaros ir jānodrošina jaunu produktu un/vai pakalpojumu attīstība reģionālā mērogā.
 • Līdzinansējums: 
  • maksimālā summa vienam projektam ir līdz 12 000,00 EUR, nepārsniedzot 50% no iesniegtās projektu izdevumu tāmes;
  • līdzfinansējumu vienam projektam viena jaunuzņēmuma vai darba vietas remigrantam izveidei veido:
   • Valsts finansējuma daļa līdz 8000,00 EUR apmērā, nepārsniedzot 33% no projekta kopējām izmaksām (Vidzemes plānošanas reģiona konkursa “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” ietvaros);
   • pašvaldības līdzfinansējuma daļā līdz 4000,00 EUR apmērā un līdz 17% no projekta kopējām izmaksām.
 • Projektu ideju pieteikšana un konkursa norise:
  • pieteikumu iesniegšana notiek pašvaldības izsludinātajā termiņā, nolikumā noteiktā kārtībā; 
  • konkursam iesniegtos projektus izvērtē Smiltenes novada pašvaldības pašvaldības izpilddirektora izveidota un apstiprināta konkursa komisija;
  • pieteikuma vērtēšana notiek trīs kārtās – 1. kārtā vērtē pieteikuma atbilstību nolikuma prasībām, 2. kārtā atbilstību saturam un kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem, priekšroka (prioritāte) tiek dota remigrantu dibinātiem uzņēmumiem.
  • par konkursa uzvarētājiem pasludina pretendentus, kuru pieteikumi pēc vērtēšanas saņēmuši vislielāko punktu skaitu;
  • lēmumu par konkursa rezultātiem komisija pieņem ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un to apstiprina Smiltenes novada pašvaldības dome. 
 • Konkursa nosacījumi un pieteikumu iesniegšanas kārtība:

De minimis veidlapas aizpildīšanas instrukcija

Konkursa izsludināšana 2024. gadā
 • Pieteikumu iesniegšana līdz 30. aprīlim.