Attīstība
sadarbibas programmas

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valkas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli".

Smiltenes novada pašvaldība uzsāk īstenot pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētu projektu “No Hobija uz Biznesu” (akronīms “Hobijs – Bizness”, Nr. LVIII-055) sadarbojoties ar projekta vadošo partneri Valkas novada pašvaldību un partneriem Balvu novada, Smiltenes novada, Ludzas novada un Valmieras novada pašvaldībām.

Plānotais projekta ieviešanas laiks ir no 2023.gada 6. aprīļa līdz 2023.gada 31. oktobrim. Kopējais projekta budžets ir 200 000 EUR, tai skaitā ES līdzfinansējums ir 180 000 EUR vai 90%.

Projekta vispārējais mērķis: organizēt pirmā projektā “No Hobija uz Biznesu” lielu atsaucību ieguvušos pasākumus amatniekiem un mājražotājiem vēl plašākā apjomā, dot iespēju pirmā projekta labumu guvēju (Balvu, Ludzas, Valkas un Smiltenes) un jaunā projekta partnera Valmieras novada iedzīvotājiem iepazīt kaimiņu pašvaldību un reģionu mājražotāju un amatnieku labo pieredzi, iegūt jaunas zināšanas un piedalīties 6 tirgotāju skaita ziņā lielākos gadatirgos, gluži kā pirmajā projektā “No Hobija uz Biznesu”.

Katra projekta partnera pašvaldība organizēs savā novadā un iesaistīsies kopīgās aktivitātēs - meistarklasēs, pieredzes apmaiņas pasākumos amatniekiem, gadatirgu organizēšanā, kā arī iegādāsies aprīkojumu tirdziņu organizēšanai. Aktivitātēs plānots iesaistīt ap 200 mājražotāju un amatnieku, kā arī jaunos uzņēmējus.

2023.gada 6.-7. maijā tika noorganizēti pirmie projekta “No Hobija uz Biznesu” ietvaros līdzfinansētie pasākumi “Robežtirgus Valkā – Valgā” un pieredzes apmaiņas pēcpusdiena  - diskusija.

Robežtirgū piedalījās ap 360 tirgotājiem, kā arī centra laukumā Valkas pusē ar saviem ražojumiem un darinājumiem piedalījās amatnieki un mājražotāji no projektā iesaistītajiem novadiem: 5 Ludzas novada, 9 Valmieras novada, 6 Balvu novada, 11 Valkas novada un 8 Smiltenes novada amatnieki un mājražotāji.

Pieredzes apmaiņas pēcpusdiena  - diskusija sākās ar vizīti Ērģemes sidra ražotnē, kur dalībnieki varēja iepazīties ar sidra ražošanas procesu, sākot no ābolu iepirkšanas līdz gatavai produkcijai. Turpinājums sekoja bistro “Jumis”, kur dalībnieki dalījās savā pieredzē un uzklausīja citu kolēģu stāstus.

Robežtirgus dienā, 6. maijā, projekta “No Hobija uz Biznesu” koordinatori Daiga Bojāre, Guna Ķibere, Laima Poikāne, Gunta Smane un Gatis Siliņš tikās pirmajā projekta vadības grupas sanāksmē Valkā, lai pārrunātu un precizētu projekta aktivitāšu ieviešanas laika grafiku, plānoto iepirkumu organizēšanu un publicitātes nodrošināšanu.

Nākošie divi projekta pasākumi notiks 16.  - 17. jūnijā Ludzas novadā. 16. jūnijā – meistarklases, bet 17. jūnijā – Lielais latgaļu tirgus.