uh

2020.gada septembra beigās uzsāksies Dakteru ielas rekonstrukcijas darbi, kura ietvaros plānots pārbūvēt ielu un tās pieslēgumus 1287 m garumā, posmā no Dakteru ielas 1 līdz Dārza ielai.

VIDEO

Projekts paredz pieslēgumu un nobrauktuvju sakārtošanu, izmainot platumus un rādiusus atbilstoši transportlīdzekļu trajektorijām un normālprofiliem. Dakteru ielas kreisajā pusē, posmā no Dārza ielas līdz Tepera ezeram, paredzēts ierīkot 2-2.5 m platu gājēju ietvi apvienotu ar veloceliņu. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt arī vairākas autostāvvietas –Dakteru un Peldu ielas krustojumā – 3 stāvvietas,  gar Smiltenes vidusskolu 26 stāvvietas vieglajām automašīnām, 1 stāvvieta autobusam, kā arī atjaunot stāvlaukumu pie SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas”  – 17 stāvvietas un Dakteru ielas sākumā, netālu no Tepera ezera – 22 stāvvietas. Dakteru ielas labajā pusē, starp Dārza un Peldu ielām, esošajā brīvajā, neizmantotajā teritorijā paredzēts ierīkot labiekārtotu atpūtas laukumu ar soliņiem, atkritumu urnām un apstādījumiem.

Lai nodrošinātu satiksmes organizāciju un plānoto darbu izpildi, 2020.gadā objektā darbus organizēs pa posmiem. Darbi objektā uzsāksies ar trases uzmērīšanu un nospraušanu dabā,  tiks veikti sagatavošanas un esošo konstrukciju demontāžas darbi, secīgi turpinot strādāt pie apakšzemes centrālo komunikāciju – ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma un vājstrāvas tīklu pārbūves atbilstoši būvprojektam, ielas un ietves zemes klātnes izbūves un pamata konstruktīvo kārtu izbūves, līdz šķembu pamata apakškārtai 2020.gadā.

Lai izbūvētu brauktuves un ietvju konstruktīvās kārtas, pārbūves darbu laikā ir paredzēta ielas malā augošo koku un dzīvžogu zāģēšana. Galvenokārt projektā ir paredzēta kādreiz staboto liepu zāģēšana. Pārbūves darbu noslēgumā tiks stādīti arī jauni koki  – 21 liepa un 6 pīlādži, kā arī tiks atjaunoti dzīvžogi, kuri tiks skarti un bojāti ielas pārbūves darbu laikā. 

2021.gadā plānots pabeigt apakšzemes komunikāciju tīklu pieslēgumus un pārslēgumus, turpināt darbu pie konstruktīvo ielas elementu izbūves, t.sk., betona apmaļu, minerālmateriāla pamata virsējās kārtas izbūves, ar saistvielām saistīto konstruktīvo kārtu izbūves – asfalta seguma un betona bruģakmens seguma izbūves, labiekārtošanas darbiem un aprīkojuma uzstādīšanas.

Būvniecības kopējās izmaksas ir  1 686 182,04 EUR.  Būvdarbu izpildītājs SIA “8 CBR”, būvuzraudzība SIA “RS Būvnieks”, autoruzraudzība SIA “Ceļu komforts” .

Plašāka informācija par satiksmes organizācijas izmaiņām tiks publicēta tuvākā laikā pašvaldības mājas lapā smiltenesnovads.tpv.gov.lv.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošus šajā pārbūves darbu laikā, neskaidrību gadījumā sazināties ar pašvaldību.

Sagatavota, Marita Mūze, sabiedrisko attiecību speciāliste