Projekti
Smiltenes novadā tiks īstenoti seši Interreg Igaunijas - Latvijas programmas projekti

Šī gada sākumā Latvijas un Igaunijas partneriem, tai skaitā Smiltenes novada pašvaldībai, sadarbojoties Igaunijas - Latvijas programmas 2021.- 2027. gadam (turpmāk – Programma) projektu konkursā tika iesniegti seši projekta pieteikumi: Active Manors” (latviski - Aktīvās muižas), “Active Youth” (latviski – Aktīvie jaunieši), “Garden Pearls II /Garden Pearls for all” (latviski - Dārza pērles II/ Dārza pērles visiem), “Together in sports” (latviski – Sportā kopā), “Green School Dining” (latviski – Zaļās skolas ēdināšana), “Green Railway II” (latviski - Zaļais dzelzceļš II). Programmas uzraudzības komiteja ir apstiprinājusi visus iesniegtos projektus un drīzumā uzsāksies to īstenošana, tāpēc sniedzam nelielu ieskatu projektu sasniedzamajos mērķos.

Projekta Active Manors” mērķis ir aktivizēt un iedrošināt vietējos, aktīvos cilvēkus, kuri dzīvo ap Gaujienas (LV) un Olustveres (EE) muižu teritorijām caur kopīgu mācīšanos un savstarpējas pieredzes un zināšanu apmaiņas aktivitātēm, vienlaikus veidojot jaunus sadarbības tīklus un stiprinot kopējus pārrobežu kontaktus un turpmāku sadarbību. Projekta īstenošana paredzēta 16 mēnešos. Projekta partneris ir Olustveres profesionālā skola. Smiltenes novada pašvaldības kopējās projekta Active Manors” izmaksas ir 41 020 EUR, kas ietver Programmas līdzekļus 32 816 EUR, valsts līdzfinansējumu 4 102 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 4 102 EUR.

Projekta “Active Youth” mērķis ir izveidot lauku teritorijā esošo un topošo jauno līderu spēcīgu pārrobežu tīklu, kas ilgtermiņā būtu svarīgi šo reģionu ilgtspējīgai attīstībai. Tas tiks sasniegts, vietējiem jauniešiem vecumā no 18-30 gadiem aktīvi iekļaujoties pārrobežu nākotnes jauno līderu tīklā, vienlaicīgi uzlabojot vietējo jauniešu vadības, inovāciju, administratīvās un citas prasmes formātā "Pārrobežu nākotnes līderu skola". Projekta īstenošana paredzēta 15 mēnešos. Projekta partneris ir NVO “Setomaa apvienība”. Smiltenes novada pašvaldības kopējās projekta Active Youth” izmaksas ir 34 210 EUR, kas ietver Programmas līdzekļus 27 368 EUR, valsts līdzfinansējumu 3 421 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 3 421 EUR.

Projekta “Garden Pearls II /Garden Pearls for all” mērķis  ir dažādot un uzlabot dārzu tūrisma piedāvājumu Igaunijā un Latvijā. Smiltenes novada pašvaldība šī projekta ietvaros uzsāks Smiltenes Kalnamuižas vēsturiskajā daļā, bijušajā dārzniecības teritorijā, sakopšanas darbus, veidojot sakoptu un atvērtu publisko ārtelpu. Projekta īstenošana paredzēta 36 mēnešos. Projekta partneri ir Vidzemes tūrisma asociācija, NVO “Dārza Pērles”, Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Madonas novada pašvaldība, Valmieras novada pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldība, pašvaldības aģentūra “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra”, Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis- Turaidas muzejrezervāts, SIA “Saule Bīriņu pils”, biedrība  “Oleru muiža”, Tartu universitāte (Pērnavas koledža), NVO “Igaunijas lauku tūrisms”, Pērnavas pilsēta, Nodibinājums “Tostamaa muiža”, Vīlandes pašvaldība. Smiltenes novada pašvaldības kopējās projekta “Garden Pearls II /Garden Pearls for all”  izmaksas ir 31 850 EUR, kas ietver Programmas līdzekļus 25 480 EUR,  valsts līdzfinansējumu 3 185 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 3 185 EUR.

Projekta “Together in sports” mērķis ir organizēt kopējas starptautiskas sacensības un nometnes bērniem un jauniešiem Latvijas - Igaunijas pierobežas teritorijā un gūt pieredzi kā kaimiņu valstis organizē vietējās sporta aktivitātes. Projekta īstenošana paredzēta 16 mēnešos.  Projekta ietvaros tiks rīkotas Vieglatlētikas sacensības Valka-Valga-Smiltene, sporta turnīri futbolā, basketbolā, florbolā, kā arī šaušanas sacensības un 3 sporta nometnes. Projekta partneri ir Valgas pašvaldība un Valkas novada pašvaldība. Smiltenes novada pašvaldības kopējās projekta Together in sports” izmaksas ir 22 465 EUR, kas ietver Programmas līdzekļus 17 972 EUR, valsts līdzfinansējumu 2 246,50 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 2 246,50 EUR.

Projekta Green School Dining” mērķis ir uzlabot ēdināšanas pakalpojumus skolās/bērnudārzos, īpašu uzmanību pievēršot plašākai bioloģisku un veselīgu produktu izmantošanai, kā arī  aktīvākai skolēnu iesaistei. Tas tiks sasniegts, izstrādājot partneriem kopīgu pārrobežu stratēģijas un rīcības plānu, kurš orientēsies uz bioloģisko produktu plašāku izmantošanu ēdienreizēs, pilotpasākumiem, iesaistot skolēnus, šefpavārus, skolu direktorus, bioloģiskos ražotājus utt., lai uzlabotu skolas ēdināšanas kvalitāti. Projekta īstenošana paredzēta 24 mēnešos. Projekta partneri ir NVO “Setomaa apvienība”, Rouges pašvaldība un Tukuma novada pašvaldība. Smiltenes novada pašvaldības kopējās projekta Green School Dining” izmaksas ir 81 195 EUR, kas ietver Programmas līdzekļus 64 956 EUR, valsts līdzfinansējumu 8 119,50 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 8 119,50 EUR.

Projekta “Green Railway II” mērķis ir turpināt attīstīt pārrobežu tūrisma produktu “Green Railway”, pievienojot vērtību esošajiem Zaļā dzelzceļa maršrutiem un vietām, izstrādājot un savienojot ar produktu jaunus maršrutus un vietas. Mērķis ir palielināt piekļuvi teritorijai un ar to saistītajiem pakalpojumiem dažādām mērķa grupām, piemēram, bērniem, mazu bērnu vecākiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar pārejošu invaliditāti, kā arī iekļaut pakalpojumu izstrādes procesā sociālo inovāciju, iekļaušanu un pieejamību produktam. Projekta īstenošana paredzēta 36 mēnešos. Projekta partneri ir Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Kurzemes plānošanas reģions, Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Limbažu novada pašvaldība, Valmieras novada pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldība, Mulgi pašvaldība, Valgas pašvaldība, Mustvee pašvaldība, Hāpsalu un Lānemā muzeju asociācija un NVO “Igaunijas dzelzceļa muzejs”. Smiltenes novada pašvaldības kopējās projekta izmaksas 60 900 EUR, kas ietver Programmas līdzekļus 48 720 EUR, valsts līdzfinansējumu 6 090 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 6 090 EUR.