Projekti
h

Sākot ar 2023. gada 1. augustu, Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar četriem partneriem – Lapēnrantas-Lahti Tehnoloģiju universitāti (Somija), uzņēmumu AR-GO lab Oy (Somija), Mazovijas attīstības aģentūru (Polija), Kauņas zinātnes un tehnoloģijas parku (Lietuva) uzsākusi īstenot projektu “Enabling better public services in BSR with immersive, intelligent and innovative solutions” (latviski – Labāku sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana Baltijas jūras reģionā ar visaptverošiem, inteliģentiem un inovatīviem risinājumiem), akronīms – “3I solution for PS”. Projektu paredzēts īstenot 24 mēnešos.

Projekts ir apstiprināts un tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.- 2027. gadam (turpmāk – Programma). Šīs Programmas mērķis ir ar transnacionālas sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus ūdens resursu efektīvas izmantošanas un ilgtspējīgus klimata risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona iedzīvotājiem četros programmas prioritārajos virzienos: inovatīvas sabiedrības, uz ūdens resursu efektīvu izmantošanu vērstas sabiedrības, uz ilgtspējīgiem klimata risinājumiem vērstas sabiedrības un sadarbības pārvaldības jomās.

“3I solution for PS” projekts ir vērsts uz inovāciju pārvaldības praksi Baltijas jūras reģionā, pilotējot paplašinātās realitātes tehnoloģiju ieviešanu, sniedzot pozitīvus un izmērāmus rezultātus investīciju piesaistei. Projekta ietvaros tiks izstrādāts ceļvedis veiksmīgai inovāciju vadībai publiskajā sektorā un īstenots apmācību kurss. Smiltenes novads līdzdarbosies paplašinātās realitātes risinājumu izstrādē, kā arī testēs tos publiskajā ārtelpā, uzstādot viedos soliņus.

Kopējās projekta izmaksas ir 498,400.00 EUR. Smiltenes novada pašvaldības kopējās izmaksas projektā ir 81 200,00 EUR, kas ietver Programmas līdzekļus 64 960,00 EUR, nacionālo līdzfinansējumu 8 120 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 8 120 EUR.

Uzsāktā projekta ietvaros jau aizvadīta pirmā aktivitāte – no šī gada 24. augusta līdz 25. augustam Somijas pilsētā Lapēnrantā norisinājās projekta partneru sanāksme, kuras laikā tika pārrunāti turpmākie projekta partneru sadarbības modeļi nodrošinot, ka sadarbība balstās uz stabiliem kopīgu mērķu un savstarpēja atbalsta pamatiem, tādējādi veicinot pozitīvas inovāciju pārvaldības praksi reģionā.

Attēls

Attīstības un plānošanas nodaļa