Sociālā joma
Proti un Dari

2024. gada 21. marta domes sēdē deputāti apstiprināja Smiltenes novada pašvaldības dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotajā projektā “PROTI un DARI 2.0”. Tās ietvaros 23 novada jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, būs iespēja pilnveidot savas prasmes un personību, kā arī iesaistīties dažādos pasākumos, tādējādi sekmējot viņu interesi par izglītošanos.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, un veicināt viņu iesaistīšanos izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra un Valsts Izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Tajā iesaistīties var jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Jaunietim, kurš iesaistīts projektā, paredzēts daudzveidīgs atbalsts. Vispirms tiks veikta jaunieša profilēšana, apzinot viņa prasmes, intereses, iegūto izglītību, kā arī noteikts attīstības virziens. Balstoties uz šo informāciju, katram jaunietim individuāli tiks noteikta pasākumu programmas, kas sastāv no četriem UNESCO izstrādātiem mācīšanās pīlāriem – personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums” un mūžizglītības kompetences. Pēc tam, 1 līdz 4 mēnešu laikā, atbalsts, ko saņems jaunietis būs:

  • regulārs, individuāls mentora  atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver motivēšanu sekmīgi pildīt individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu,
  • individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,
  • neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
  • speciālistu  konsultācijas (karjeras konsultants, psihologs, u. c.),
  • dalība pasākumos (semināri,  kultūras pasākumi,  nometnes, sporta aktivitātes),
  • brīvprātīgā darba aktivitātes,
  • iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
  • ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),
  • iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.

Par projekta īstenošanu Smiltenes novadā atbild Sociālais dienests. Tā pienākumos ietilpst mērķa grupas jauniešu sasniegšana un uzrunāšana, kā arī informēšana par pasākumu, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus, projekta administratīvā ieviešana.

Plašāk par projektu var izlasīt šeit.

Logo