Bāriņtiesa
Notarialie_pakalpojumi

Informējam, ka vēršoties pie Smiltenes novada Bāriņtiesas speciālistiem pagastos, ikvienam novadniekam ir iespējams saņemt notariālos pakalpojumus. Iepriekšēja pieteikšanās – obligāta. Smiltenes novadā deklarētie iedzīvotāji pakalpojumu var saņemt jebkurā pagastā, neatkarīgi no savas dzīves vietas.

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā, respektīvi, Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, veic šādus uzdevumus:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz Smiltenes novadā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8 537 EUR;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas Smiltenes novadā;
 • ieraksta testamentu grāmatā Smiltenes novadā deklarēto iedzīvotāju testamentus, pieņem tos glabāšanā (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina Smiltenes novadā deklarēto iedzīvotāju pilnvaras, izņemot universālpilnvaras, un pieņem to atsaukumus;
 • apliecina uz dokumentiem Smiltenes novadā deklarēto iedzīvotāju paraksta īstumu;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir Smiltenes novads;
 • apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60. pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējies Smiltenes novadā;
 • sagatavo dokumentu projektus.

Šos pakalpojumus ir iespējams saņemt:

 • Apes pilsēta un pagasts - Stacijas iela 2, Ape, otrdienās plkst. 9.00 – 13.00 un 14.00 – 16.00;
 • Bilskas pagasts - „Pašvaldības māja”, Bilska, trešdienās plkst. 12.00 – 17.00;
 • Blomes pagasts - Cēsu iela 9, Blome, pirmdienās plkst. 9.00 - 13.00;
 • Drustu pagasts - Palsas iela 20, Drusti, piektdienās plkst. 9.00 - 13.00;
 • Gaujienas pagasts - „Pilskalni”, Gaujiena, pirmdienās plkst. 9.00 - 13.00;
 • Grundzāles pagasts - Tilta iela 5, Grundzāle, pirmdienās 9.00 - 13.00;
 • Launkalnes pagasts - Ezera iela 2A, Launkalne, pirmdienās plkst. 14.00 - 17.30;
 • Palsmanes pagasts - "Pagasta nams", Palsmane, otrdienās plkst. 9.00 - 13.00;
 • Raunas pagasts - Valmieras iela 1, Rauna, otrdienās plkst. 9.00 - 13.00 un 13.30 – 17.00;
 • Smiltenes pagasts - “Kalnamuiža 2”, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, piektdienās plkst. 9.00 - 13.00;
 • Smiltenes pilsētā Bāriņtiesa notariālos pakalpojumus nesniedz! Smiltenes pilsētas iedzīvotājiem tie pieejami jebkurā no pagastiem;
 • Trapenes pagasts - “Pagastnams”, Trapene, trešdienās plkst. 9.00 - 13.00;
 • Variņu pagasts - Oktobra iela 13, Variņi, piektdienās plkst. 9.00 - 13.00;
 • Virešu pagasts - „Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pagasts, trešdienās plkst. 09.00 - 13.00.