Pašvaldība Sabiedrības līdzdalība
Informācija par Smiltenes novada domes un komiteju sēdēm marta mēnesī

Kamēr valstī joprojām pastāv pulcēšanās ierobežojumi, Smiltenes novada domes un komiteju sēdes turpina norisināties attālināti. Sēdēs iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties caur tiešsaistes platformu “ZOOM”.

Kopš 2021.gada marta pašvaldības mājas lapā https://www.smiltenesnovads.lv/ pirms katras komiteju un domes sēdes tiek publicēta tiešsaistes platformas “ZOOM” saite, kas dod iespēju ikvienam sekot līdzi  domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, kamēr valstī epidemioloģisko apsvērumu dēļ nav iespējas apmeklēt sēdes klātienē.

Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr.1/09 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 74.punkts nosaka, ka personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē domes sēdes, tāpēc pieslēdzoties sēdei ikvienam dalībniekam jānorāda savs vārds un uzvārds. 

 

Ja dalībnieks vēlas sēdes laikā izteikties, lūgums iepriekš pieteikties vēlākais 1 h pirms sēdes sākuma sūtot informāciju uz e-pastu: [email protected].

 

 

Linda Beitika
Sabiedrisko attiecību speciāliste