Sabiedrības līdzdalība
Skaidrojums par Kalēju ielas 7 īpašumu (nepabeigtā baseina teritorija)

15.martā Facebook grupas diskusijā iedzīvotāji ir aktualizējuši vairākus jautājums par Kalēju ielas 7 īpašumu, kas pieder privātpersonai jeb SIA “Waterland”. Zemāk sniedzam īsu skaidrojumu uz uzdotajiem jautājumiem:

 

1. Paskaidrot, kāda ir bijusi pašvaldības līdzšinējā faktiskā rīcība saistībā ar īpašumu Kalēju ielā 7, kopš pašvaldībā pie varas ir Nacionālā apvienība?

Kā jau iepriekš publiski pašvaldība ir informējusi, 2016.gadā pašvaldība izmantoja atpakaļpirkuma tiesības un atpirka daļu no SIA “Waterland” īpašuma – Kalēju ielas 8 zemi (1334 m2) par pirkuma summu 19 308,37 EUR. Šo teritoriju apsaimnieko pašvaldība.

Pašvaldība ir informējusi īpašnieku par gatavību atpirkt arī Kalēju ielas 7 zemi par tādu pašu cenu, par kādu tas tika pārdots. Līdz šim pašvaldība nav saņēmusi oficiālu piedāvājumu no SIA “Waterland”.

 

2. Sniegt atbildi, cik šobrīd SIA “Waterland” ir parādā pašvaldībai?

Uz 17.03.2021. par iepriekšējiem periodiem nekustamā īpašuma nodokļa parāds uzņēmumam nav.

 

3. Sniegt atbildi, kas apmaksā teritoriju norobežojošā žoga nomu?

Žogu Kalēju ielā 7 pašvaldība nav uzstādījusi, kā arī nav to iznomājusi, pašvaldības finanšu līdzekļi netiek ieguldīti.

 

4. Paskaidrot, vai ir un ja jā, tad kāda ir pašvaldības plānotā turpmākā rīcība saistībā ar šo īpašumu un tā īpašnieku?

Pašvaldība nav mainījusi nostāju par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu – par cenu, par kādu īpašums tika pārdots, ja privātīpašnieks īpašumam neredz attīstības iespējas.

 

5. Kāds ir būvinspektora atzinums par šo būvi un kādā stadijā ir administratīvā lietvedība? Vai jau ir piemērotas kādas sankcijas? Kādēļ www.bis.gov.lv nav nekādas informācijas?"

No 2011.gada nekustamajam īpašumam Kalēju ielā 7 uzsākta administratīvā lietvedība un veiktas vārākas atkārtotas pārbaudes, kuru rezultātā 2013.gadā būvatļauja apturēta.

2019. būvniecības ierosinātājs SIA “Waterland” vērsās ar lūgumu atjaunot būvatļauju. Lai būvniecības ieceres ierosinātājs varētu aktualizēt būvatļauju, viņam ir jāpierāda būves atbilstība normatīvo aktu prasībām, tas ir, jāveic būves ekspertīze un tā kopā ar iesniegumu par būvatļaujas aktualizāciju jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā. Noteiktais termiņš ekspertīzes iesniegšanai ir 2 gadi.

Būvniecības lieta ir vēsturiska, jo uzsākta 2008.gadā Valkas rajona pašvaldību būvvaldē, tāpēc tā nav redzama Būvniecības informācijas sistēmā.

 

6. Kādēļ līdz šim pašvaldība nav pildījusi savu pienākumu - pat nav prasījusi īpašniekam sakārtot savu īpašumu.

2015.gadā pašvaldība nosūtīja brīdinājumu SIA “Waterland” par īpašuma un teritorijas sakārtošanu un uzturēšanu atbilstoši 29.11.2012. Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/12 "Smiltenes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi".

Īpašnieks privātai teritorijai ir ierobežojis piekļuvi ar žogu. Kā jau iepriekšējā jautājumā ir skaidrots, SIA “Waterland” 2019. gada rudenī vērsās ar lūgumu atjaunot būvatļauju, līdz ar to ir noteikts termiņš, līdz kuram ir jāveic būves ekspertīze. Attiecīgi, ja noteiktajā termiņā tas nav izdarīts, pašvaldība var lemt par tālākiem soļiem.

 

 

Skaidrojumu sagatavoja:

Marita Mūze, sabiedrisko attiecību specialiste