Pašvaldība Sabiedrības līdzdalība
vh

SIA “Smiltenes NKUP” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu pārskatīšana balstīta uz iekļaujamo izmaksu izmaiņām, kuras ir ietekmējusi ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšana. Kopš pēdējām tarifa izmaiņām 2014. gadā,  ir veiktas izmaiņas nodokļu likumdošanā - pieaugusi sociālā nodokļa, dabas resursu nodokļa, akcīzes nodokļa, transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa likme u.c.  Pārskatot tarifus ir ņemts vērā tas, ka pieaugušas darbaspēka, degvielas, materiālu izmaksas, elektroenerģijas iegādes cena un elektroenerģijas sadales pakalpojumu izmaksas, kā arī ir veiktas izmaiņas obligātā iepirkuma un jaudas komponentēs.

Tarifus plānots piemērot Apē; Smiltenē; Bilskas ciemā un Mēru ciemā, Bilskas pagastā; Blomes ciemā, Blomes pagastā; Vidzemes ciemā, Brantu pagastā; Drustu ciemā, Drustu pagastā; Gaujienas ciemā, Gaujienas pagastā; Grundzāles ciemā, Grundzāles pagastā; Launkalnes ciemā un Silvas ciemā, Launkalnes pagastā; Palsmanes ciemā, Palsmanes pagastā; Raunas ciemā un Rozes ciemā, Raunas pagastā; Brutuļu ciemā un Kalnamuižas ciemā, Smiltenes pagastā; Trapenes ciemā, Trapenes pagastā; Variņu ciemā, Variņu pagastā, Smiltenes novadā. Šobrīd SIA “Smiltenes NKUP” ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēro SPRK 2014. gadā apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,08 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,25 EUR/m3 (bez PVN)

SIA “Smiltenes NKUP”, ņemot vērā Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumu, elektroenerģijas galalietotājiem, kuri ir juridiskās personas, piemēro elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājumu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, pilnā apmērā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Elektroenerģijas galalietotājiem laikposmā no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim piemēro obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksas samazinājumu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

No 2023. gada 1. janvāra 

ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,42 EUR/m3 (bez PVN) 

kanalizācijas pakalpojumu tarifs būs 1,62 EUR/m3 (bez PVN)

Šie tarifi būs spēkā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

 

Savukārt no 2023. gada 1. maija

ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,50 EUR/m(bez PVN)

kanalizācijas pakalpojumu tarifs būs 1,76 EUR/m3 (bez PVN)

 

Salīdzinot ar pašlaik spēkā esošajiem SIA “Smiltenes NKUP” tarifiem, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs no 1. janvāra pieaugs par 31,5% jeb 0,34 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 29,6% jeb 0,37 eiro. Sadārdzinājums naudas izteiksmē (ar PVN) ir 0,86 EUR/ m3 un maksas sadārdzinājums mājsaimniecībām ir atkarīgs no katra ūdens lietotāja paradumiem. Vidēji 1 cilvēks mēnesī izlieto apmēram 2 m3 ūdens, tātad sadārdzinājums būs apmēram 1,72 EUR mēnesī uz cilvēku.

SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu atbilstību, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Smiltenes NKUP” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

 

SIA "Smiltenes NKUP"