Sabiedrības līdzdalība
fg

Tuvojoties jaunajai lauksaimniecības sezonai, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atgādina lauksaimniekiem par drošu un pamatotu augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanu. Jāatceras, ka atļauti tikai Latvijā reģistrēti augu aizsardzības līdzekļi (AAL), AAL lietošanas iekārtai jābūt sertificētai, profesionālo AAL lietošanu drīkst organizēt un veikt tikai apmācītas personas, kas saņēmušas VAAD izsniegtas apliecības, lietojot AAL jāievēro normatīvajos aktos un AAL marķējumā noteiktie ierobežojumi, tajā skaitā noteiktās ūdens objektu un blakus esošo teritoriju aizsargjoslas.

“Situācija Ukrainā un globālie ekonomiskie apstākļi rada izaicinājumu lauksaimniekiem šosezon izaudzēt pietiekami daudz pārtikas. Nekaitīguma un kvalitātes standartiem atbilstošas ražas ieguvei nepieciešams veikt augu aizsardzības pasākumus, bet nedrīkstam aizmirst par vides drošības prasību ievērošanu. VAAD inspektori šosezon turpinās aktīvi veikt AAL lietošanas uzraudzības pārbaudes, īpašu uzmanību pievēršot aizsargjoslu ievērošanai. Pērn veiktas 1853 AAL lietošanas pārbaudes, par 67 pārkāpumi piemēroti administratīvie sodi”, norāda VAAD direktors Vents Ezers.

AAL reģistrā nemitīgi tiek veiktas izmaiņas, tāpēc jau pirms plānotajām AAL iegādēm, jāpārliecinās VAAD tīmekļvietnē (www.vaad.gov.lv/registri), vai konkrētais līdzeklis ir atļauts lietošanā, vai nav veiktas tā lietošanas izmaiņas, jāizlasa aktuālais marķējumus, šaubu gadījumos iespējams konsultēties ar VAAD darbiniekiem. Lietojot AAL strikti jāievēro marķējumā noteiktā kultūrauga attīstības stadija, prasības par AAL atšķaidīšanu un maisījumu gatavošanu pirms lietošanas, norādītā deva, īpašās drošības prasības, lai aizsargātu apputeksnētājus, noteiktais apstrāžu skaits sezonā, nogaidīšanas laiks no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai, individuālās aizsardzības un citas drošības prasības.

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, lai aizsargātu ūdens organismus, jāievēro 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, bet AAL marķējumā var būt noteiktas arī lielākas aizsargjoslas līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, kā arī aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Augu apsmidzināšana atļauta, ja vēja ātrums nepārsniedz četrus metrus sekundē. Ja smidzinātājs aprīkots ar rūpnieciski komplektētām palīgierīcēm (palīgiekārtām), kas mazina vēja ietekmi uz smidzinājumu, nodrošinot smidzinājuma nokļūšanu tikai uz paredzētās apstrādājamās virsmas, augus drīkst apsmidzināt arī tad, ja vēja ātrums nepārsniedz astoņus metrus sekundē.

Lai persona varētu veikt darbības ar pirmās un otrās reģistrācijas klases AAL (pārdot, pirkt, lietot AAL), tai sekmīgi jānokārto rakstveida pārbaudījums un jāsaņem atbilstoša apliecība. VAAD inspektors, AAL lietošanas pārbaudes laikā, pārliecinās par apliecības esamību.

AAL lietošanas iekārtai jābūt pārbaudītai reizi trijos gados. Jaunas iekārtas pārbaudes veic pēc pieciem gadiem no iegādes brīža. AAL iekārtu pārbaudes veic sertificētie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudītāji. VAAD inspektors, AAL lietošanas pārbaudes laikā, pārliecinās vai AAL lietošanas iekārta ir pārbaudīta.

 

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
26425173, [email protected]

www.vaad.gov.lv