Uzņēmējdarbība
valkas novads

Valkas novada pašvaldība izsludina atkārtotu rakstisku nomas tiesību izsoli uz nākotnes investīciju objektu  “Ražošanas ēka un teritorija “Spundenieki”, Ērģemes pagasts, Valkas novads”, ko veido: daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0134, platība 0,82ha un ražošanas ēkas jaunbūve.

Nosacītā nomas maksa mēnesī: 2 313.38 EUR mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Reģistrācijas maksa 30,- EUR. Nomas objekts tiek iznomāts uz 30 gadiem.

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus personīgi katru darba dienu Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: [email protected]

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 24.07.2023. plkst.16.00 Valkas novada pašvaldībā  Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 25.07.2023. plkst. 10:00,  Beverīnas ielas 3, Valkā, Valkas novads, 2.stāva zālē. 

Nomas objektu var apskatīt dabā vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Valkas novada pašvaldības Ērģemes un Kārķu pagasta pārvaldes vadītāju, mob.tālr. 26280656, e-pasts: [email protected].

NOTEIKUMI