Pašvaldība
Attēls

Viens no Smiltenes novada pašvaldības atbalsta veidiem ir līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai. Atbalsta mērķis ir veicināt Smiltenes novadā labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošināt vides pieejamību.

 

Līdzfinansējumu var saņemt:

  • Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība atbilstoši noteikumos minētajiem nosacījumiem;
  • vienas dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai;
  • viena kalendārā gada laikā ne vairāk kā 5000 EUR.

Atbalstāmās izmaksas:

  • topogrāfijas izmaksas;
  • zemesgabala labiekārtojuma projekta izstrāde;
  • piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus);
  • bērnu rotaļu laukumu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot aprīkojuma elementus);
  • zaļo zonu labiekārtošana;
  • apgaismojuma atjaunošana, pārbūve un/vai būvniecība.

❗Pieteikšanās termiņš – visu gadu.

 

Vairāk par līdzfinansējuma saņemšanas iespējām šeit: https://www.smiltenesnovads.lv/lv/pasvaldibas-lidzfinansejums-projektu-konkursi

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki ir aicināti konsultēties ar apsaimniekotāju vai Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļu, kas sniegs informāciju par pieteikumu sagatavošanu!