Pašvaldība
Attēls

Lai nodrošinātu efektīvu Smiltenes novada pašvaldības policijas darbību, Smiltenes novada dome ar 2019.gadā apstiprināja Smiltenes novada sabiedriskās kārtības un drošības attīstības plānu 2019.-2025. gadam. Attīstības plānā ir noteikta rīcība, lai sasniegtu augstāku sabiedrisko kārtību un drošību sešu gadu periodā.

Efektīvai pārvaldībai nozīmīgs un neatņemams posms ir uzraudzība un novērtēšana konkrētā laika posmā. Plāna īstenošanas uzraudzības ietvaros tiek izvērtēta noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanas pakāpe, kas sasniegta īstenojot politiku, ieguldītos resursus, kā arī ārējās vides faktorus ietekmē. Lai konstatētu pārmaiņas Smiltenes novada sabiedriskās kārtības un drošības jomā, paradītu pašvaldības darbības progresu, noteiktu, vai Smiltenes novada sabiedriskās kārtības un drošības attīstības plāns tiek īstenots,  tiek sagatavots pārskats par izpildi.

Pārskatu sagatavo Smiltenes novada Pašvaldības policija, izmantojot informāciju no Smiltenes novada Pašvaldības policijas reģistriem, iedzīvotāju aptaujas, apkopojot informāciju no valsts reģistriem un datu bāzēm un cita veida informāciju.

Ar pārskatu var iepazīties